Ofen-Pesth

Budapest főváros tanácsa dicséretes határozatot hozott arra az átiratra vonatkozólag, a melyet a bécsi városi hatóság küldött junius 27-ikén a sérelmes Ofen-Pesth czímzéssel.

A tanács kimondotta, hogy az átiratot visszaküldi azzal a megokolással, hogy a székesfőváros hivatalos és törvényes neve Budapest. A segédhivatalt utasította a tanács, hogy ezentul az Ofen-Pesth czimmel érkező küldeményeket fölbontatlanul utasítsa vissza.

A kereskedelemügyi miniszterhez pedig fölterjesztést intéz, hogy mivel a nemzetközi postaforgalomban Magyarország fővárosának neve Budapest, utasítsa a postai közeget, hogy más czímmel ellátott küldeményeket, mint nem kézbesítendőket, küldjék vissza.

A belügyminiszterhez is fölterjesztést intéz a tanács, bejelentve, hogy ezeket az intézkedéseket tette. Nagy-Várad város közgyülése pedig megbotránkozását fejezte ki Bécs magyarellenes határozata fölött, és kérelmet intéz a kormányhoz, hogy a helységnevekről szóló törvényt mielőbb hajtsák végre.