A tengeri csirátlanítása

A hivatalos lap e héten közölte a kormány rendeletét a tengericsira és tengeriolaj előállításáról és forgalombahozataláról. A rendelet párhuzamos kötelezettséget állapít meg, mert egyrészt a malmok tengerit csak csirátlanítva dolgozhatnak fel, másrészt a sertéshizlaló és tengerit bárhogyan feldolgozó vállalatok is csak csirátlanított tengeriőrleményt használhatnak fel. 

A Haditermény rt. által forgalomba hozott, valamint közszükségleti czélokra igénybe vett tengerimennyiségekre is kiterjed a csirátlanítási kötelezettség. A rendelet a csirátlanítás ily nagymérvű kiterjesztése folytán az ország összes malmait bevonja ezen nagyfontosságú közélelmezési akczióba.

A hengerszékes malmok egy része, a mely eddig is csirátlanítva dolgozta fel a tengerit, fogja végezni a jövőben is a tengeri tényleges csirátlanítását, míg a többi erre be nem rendezett malom cserélőtelep lesz és termelő, valamint a csirátlanító malom között fogja közvetíteni a cserét.

Az összes csirakészletekkel az Országos Központi Hitelszövetkezet rendelkezik az államkincstár javára olyképpen, hogy azokat a kereskedelemügyi minisztérium utasítása szerint felosztja az e czélokra berendezett olajgyárak között, amelyek 19 korona préselési díjat kapnak. A tengeriolaj árát a rendelet 100kg-ként 1200 koronában állapította meg.

A rendelet megfelelően gondoskodik a gazdákról, malmokról és olajgyárakról, úgy hogy annak keretein belül az összes érdekeltek megtalálják számításaikat. Ezáltal remélhető, hogy a tengeri csirátlanítás nagyfontosságú akcziója ezidén még a tavalyinál is eredményesebb lesz, a mi a közellátás szempontjából igen kivánatos, mert a zsírhiány miatt a tengeriolajra fokozottabb szükség van. A rendelettel kapcsolatban megjelent a földmivelésügyi miniszter rendelete is, a mely a cserélés módozatait szabályozza.