Polgártársak! Az ideiglenes kormány programmja

Az ideiglenes kormány a következő felhívást teszi közzé:
A birodalmi duma ideiglenes végrehajtó bizottsága a főváros helyőrségének és lakosságának támogatásával most teljesen megtörte a régi kormány káros befolyását, úgy hogy e pillanatban a végrehajtó hatalom szilárd, új organizálását kezébe veheti. Ebből a czélból az ideiglenes bizottság az első nemzeti kormányba a következő minisztereket nevezi ki, a kiknek korábbi nyilvános politikai tevékenysége biztosítja nekik az ország bizalmát.

Az új kormány politikáját a következő alapelvekre építi:
1. Általános és közvetlen amnesztia mindazok részére, a kik politikai vagy vallási természetű bűncselekményeket, katonai lázadásokat és földmivelési törvény elleni bűncselekményeket.

2. Véleményszabadság, sajtószabadság, egyesülési és gyülekezési szabadság, valamint sztrájkjog, e jogoknak katonai személyekre való kiterjesztése mellett oly határok között, a melyeket a katonai és technikai viszonyok megengednek.

3. Minden szocziális, vallási és nemzeti okok által indokolt korlátozás eltörlése.

4. Az alkotmányos gyülés összehívására való előkészületek közvetlen megtétele, a mely gyülés, az általános választójogon alapulva, a kormány összeállítja és alkotmányt fogad el.

5. A rendőri intézményt nemzeti miliczia fogja helyettesíteni, választott főnökökkel, a kik a kormányhatóságok alá rendeltetnek.

6. A községi választások és általános választójog alapján ejtetnek meg.

7. A csapatok, a melyek a forradalomban résztvettek, nem fegyvereztetnek le, hanem Pétervárott konszignáltatnak.

8. Ama szocziális jogok tekintetében, a melyeket a többi polgártársak élveznek, minden korlátozás megszüntethető a katonákra nézve, de a szigorú katonai fegyelemnek az aktiv szolgálatban való szem előtt tartásával.

Az ideiglenes kormány súlyt helyez annak hozzátevésére, hogy nem szándékozik a hadiállapot arra használni, hogy a fentemlített reformok végrehajtását késleletesse.