Aktuális borügyeink

A sátoraljaujhelyi bortőzsde

Zemplén vármegye közigazgatási bizottságának ülésén Molnár Béla országgyülési képviselő szóvá tette azokat a razziákat, amelyeket a rendőrség a tokajhegyvidéki bortőzsdén tartott és amelynek során többek közt egy templomban is razziát tartottak.

Tart tőle, hogy ez az eljárás a tokajhegyvidéki borkereskedelemnek ártalmára lesz és ezért a bortőzsde törvényes szervezését kivánja állami ellenőrzés mellett és bitztositékot kér, hogy ilyen esetek többé előfordulni nem fognak, mert különben elriasztják a borkereskedőket a zempléni hegyaljáról.

Mailáth József gróf szintén annak a nézetének adott kifejezést, hogy hasonló eseteknek a jövőben nem szabad megismétlődnie. Pénzügyi szempontból a kormánynak nem lehet érdeke, hogy a sátoraljaujhelyi bortőzsdén a kereskedelmet megzavarja.

Széchenyi gróf főispán tiltakozott az ellen, mintha a tokajhegyvidéki borrazziát ő rendelte volna el. A razziát nem a közigazgatási hatóságok, hanem árdrágitási kisérletekre való tekintetből más hatóságok rendelték el. A bortőzsde legalizálására irányuló törekvéseket támogatni fogja.

Meczner Béla főrendiházi tag és Dókus Gyula alispán fölszólalása után a bizottság Molnár Bélának a bortőzsde legalizálására vonatkozó inditványát elfogadta és elhatározta, hogy a kormánynál az ügyben el fog járni.


Bortermelők szövetkezése

A nagyváradi hegyközségi birtokosság tagjai gyülést tartottak, melyen elhatározták, hogy fölhivást intéznek a termelőkhöz, hogy az idei bortermés értékesitésénél közösen járjanak el. A bortermelők ugyanis arról győződtek meg, hogy a mosdani borárakhoz viszonyitva a legkisebb haszon aránylag a termelőnek jut.

A határozat szerint a legközelebbi termés értékesitésekor a közösen megállapitott ár lesz irányadó és kimondották, hogy érdekeik előmozditása céljából szövetséget alakitanak.


Itt emlitjük meg, hogy a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének régebbi fölterjesztésére, amelyben az egyesület a szeszes italoknak, különösen a bornak suly szerint való eladását kérte, a kereskedelmi miniszter kikérte a kamarák véleményét. Ezekből kitünik, hogy a kamarák a suly szerint való elárusitás tekintetében a gazdaközönséggel teljesen egyetértenek. 

A szerémségi Almás községben egy gazda hét hold szőlőért az idei terméssel együtt 700.000 koronát kért. A föld ára Szlavóniában mindenhol egyáltalában rendkivül emelkedik. Egy hold földet nem egy esetben 20.000 koronáért adtak el. 


A borkereskedelem katasztrófája

Néhány nappal ezelőtt rámutattunk arra, hogy a Magyar Kereskedelmi Csarnok felterjesztéssel fordult a kereskedelemügyi miniszterhez, hogy a vonalzárlat dacára – amely a szállitást teljesen lehetetlenné teszi – üres hordók szállitására engedélyt adjon. A kereskedelemügyi minisztériumban – a jó szokáshoz hiven – mindent megigértek, azonban az üres hordók szállitása ennek dacára nem sikerült.

Nem kell bővebben fejtegetnünk, hogy milyen katasztrófa az ország kereskedelmére, de ez alkalommal nemcsak a kereskedelemre, hanem a termelőkre nézve is, ha az üres hordók szállitása teljesen megakad. Ha a termelő idejekorán meg nem kapja a kereskedőtől a hordót, az ő szempontjából a hordók késése ugyanazt jelenti, mintha a kereskedő nem képes a termelési helyre a hordót eljuttatni.

Magyarország borkereskedőinek érdekében felhivjuk a kereskedelemügyi miniszter urat, hogy a katonai vonalparancsnokságnál feltétlenül a legsürgősebben eszközölje ki az üres hordók szállitását, mert különben az ország egész évi bortermését a legsulyosabb katasztrófa elé állitja.

Most egyebet se hallunk, mint állandó dikciót arról, hogyan fogjuk a borexporttal a valutát megjavitani és ezzel szemben a lehetőséget nem nyujtjuk ahhoz, hogy a valuta a megtermett és időközben rendeltetési helyére eljutott borral tényleg meg is javuljon. Az üres hordók elszállitása a legsürgősebb s reméljük, hogy a kereskedelemügyi miniszter nem fog sokáig késlekedni a hordók szállitásának engedélyezése ügyében.