Elfojtották az orosz békeforradalmat

Az orosz ellenforradalom, amely a békét akarta meghozni a sanyargatott orosz népnek, megtört. A Kerenski vezetése alatt álló és Anglia által részint támogatott, részint terrorizált háborus párt tüzzel-vassal nyomja el és börtönre veti Lenin híveit, akik ellenforradalmat szerveztek a békéért. Németországot vádolja Kerenszki az orosz ellenforradalom szervezésével. Lenin, a békepárt feje, eltünt s a kormány, amely halálra akarja ítélni, hasztalan keresteti. Pétervárott kihirdették az ostromállapotot s az orosz háborus párt – élén az Anglia által felbérelt orosz kormánynyal – rettegésben tart és halálra ítél mindenkit, aki nem helyesli, hogy a katonák ujabb százezreit küldték a hiábavaló és reménytelen offenzivába.
Az oroszországi eseményekről szóló táviratokat itt adjuk:

Letartóztatják az orosz ellenforradalmárokat


Pétervár, julius 20.


(P. T. Ü.) Az ideiglenes kormány elhatározta, hogy mindazokat a személyeket, akik a kormányellenes fegyveres vállalatot rendezték, vagy abban résztvettek, valamint mindazokat, akik zendülésben vettek részt, vagy arra felbujtottak, letartóztatja és a haza és a forradalom ellen elkövetett árulás vádja alatt biróságnak kiszolgáltatja.

Uj orosz hadvezér


Pétervár, juli. 20.

(P. T. Ü.)
Kornilov tábornokot, volt pétervári katonai kormányzót és hadseregparancsnokot Gutor tábornok helyébe, a délnyugati harcvonal fővezérévé nevezték ki.

Ostromállapot Pétervárott

Stockholm, jul, 21.
A Socialdemokraten biztos forrásból értesült, hogy Pétervárott kihirdették az ostromállapotot. A Pravda, bolseviki párti ujság szerkesztőhelyiségét megostromolták. A tüntetők Lenin üldözését követelik.

Üldözik a békepártiakat

Pétervár, juli. 20.

(P. T. Ü.) A kormány szilárdan el van határozva, hogy mindazokat a személyeket, akik ama gyanu alatt állanak, hogy Németországgal bünös viszonyt tartanak fenn, letartóztatja. A katonai hatóságok ilyen vád alatt már több embert letartóztattak. A letartóztatottak között van Sumenson asszony, akit azzal gyanusítanak, hogy Goreckivel állt összeköttetésben. Koblovszki, kiváló maximalista és Lenin benső barátja és hive továbbá Sternberg, egy exportvállalat igazgatója, akit azzal vádoltak, hogy Svédország és Pétervár között közvetítette a levelezés, végül Zingorev maximalista és hír szerint Steklov, másként Naxhamkes. Lenin tartózkodási helyét eddig nem fedezték fel.

Az orosz kormányválság

Stockholm, jul. 21.

Pétervárról érkezett jelentés szerint a miniszterválság meg van oldva. Valamennyi miniszter megmarad.

Kerenszki az ellenforradalmárokról


Pétervár, jul. 20.

Kerenszki hadügyminiszter Revalba, Helsingforsba és több más kikötővárosba a következő dróttalan táviratot küldte: Most már egészen bizonyosan meg van állapítva, hogy a pétervári zavargásokat a német kormány ügynökeinek közremüködésével idézték elő. A zavargásokat most már teljesen elfojtották. Most folyik a főcinkosoknak és azoknak a személyeknek a letartóztatása, aki testvéreink vérével a haza és a forradalom ellen elkövetett bünnel szennyezték be magukat. A tengerészek közül is le fogják tartóztatni azokat, akik polgári és katonai kötelességüket megszegték. Felhivom a demokrácia minden igazi fiát, hogy sorakozzék az ideiglenes kormány és egész Oroszország demokratikus szervezetei köré s védjék meg a hazát és a forradalmat a külellenség és az ország belsejében levő szövetséges társaik ellen.