Választási reform Poroszországban és a kanczellár-változás

Németországban is nagy változásokat rejt magában az idő és hoz magával a megváltozott korszellem. Julius 11-én világraszóló jelentőségü hir szállt szét Berlinből: Vilmos császár mint Poroszország királya rendeletet intézett a porosz minisztériumhoz, felszólítva, hogy az általános választójogot valósítsa meg s az új képviselőházi választások már az új választói jog alapján történjenek meg. A rendelet már miniszteri ellenjegyzéssel jelent meg, Bethmann-Hollweg, a porosz miniszterelnök irta alá.

A rendelet igy szól:
Államminisztériumomnak ez évi április 7-én kibocsátott rendeletem végrehajtása czéljából tett előterjesztése alapján rendeletem kiegészítésképpen elrendelem. hogy a királyság országgyűlésén határozathozatal végett a képviselőházi választói jog megváltoztatását czélzó, benyujtandó törvényjavaslat az általános választójog alapján készítendő el.
A javaslat mindenesetre oly megfelelő időben nyujtandó be, hogy a legközelebbi választások az új választójog alapján menjenek végbe.
Megbizom önt, hogy ezek szerint megtegye a szükséges intézkedéseket.

Nagyfőhadiszállás, 1917. julius 11.
Vilmos Rex
Bethmann-Hollweg s.k.