A hónap rövidhíreiből

A bankok megkezdik a kifizetést

A Magyar Általános Hitelbank nevében Ulmann Adolf vezérigazgató, a Magyar Bank és Kereskedelmi r.-t. nevében Krausz Simon, továbbá a Pesti Magyar Kereskedelmi bank és a Leszámitoló és Pénzváltóbank, valamint a Gyáriparosok Országos Szövetségének képviselői ma Szende Pál, a Nemzeti Tanács kiszemelt pénzügyi államtitkárának elnöklésével értekezletet tartottak, amelyen a legsürgősebb heti és havi esedékességek kifizetése felett tanácskoztak. A konferencián az a nézet alakult ki, hogy aggodalomra nincs ok és a bankok a fennálló szabályok szerint továbbra is teljesitik a fizetéseket és intézkednek, hogy a vidéki pénzintézetek is hasonlóképpen járjanak el.


A délvidéki malmok készletei

Azokba a malmokba, amelyek a Délvidéken müködnek, a gabonaévad megkezdése után jelentékeny mennyiségü gabonát, ott pedig, ahol a kukoricatörést befejezték, a kukoricából is kisebb-nagyobb tételeket szállitottak be őrlés céljából. A fővárosi malmok körében elterjedt hir szerint a délvidéki malmokban elhelyezett készletek elszállitását már régebben elrendelték, ugy, hogy ezek mindenképen teljes biztonságban vannak. 


A kilencedik német hadikölcsön eredménye

A kilencedik hadikölcsön eredménye az eddigi jelentések szerint a kicserélt régebbi kötvények nélkül 10.337,000.000 márka. Egyes részletek még hiányoznak, ugy, hogy a végső összeg még valamivel nagyobb lesz. 


Magyar követelések a külföldön

A semleges külföldnek szállitott terményekért és nyersanyagokért a Magyar és Osztrák Banknak száz milliót meghaladó követelése van Hollandiában és más külföldi államban. Ezek a követelések idehaza nehezen nélkülözött magyar cikkek exportjából erednek és a Magyar Nemzeti Tanács rendelkezése alá kell hogy tartozzanak. Meg kell előznünk tehát az osztrákokat a cselekvésben és a Magyar és Osztrák Bank budapesti főintézete utján, amely mihamar az önálló magyar bankká fog átalakulni, sürgősen le kell foglalni és Budapestre kell átutaltatni a semleges külföld által ezeket a magyar követeléseket.


Az Osztrák-Magyar Bankhoz kormánybiztos kirendelését mondja ki a kormány november 2-án kelt 4855/1918. M. E. számu rendelete. A kormánybiztos kinevezését a rendelet a miniszteriumnak tartja fönn. Mint már jelentettük, a kormány erre az állásra Beck Lajos orsz. képviselőt nevezte ki.


Földmives Tanács

A magvar földmivelők és kisbirtokosok november 10-én délelőtt 9 órakor a régi képviselőházban ülést tartanak, melyen megalakitják a Magyar Nemzeti Tanács kebelébe tartozó Földmives Tanácsot. 


Az önálló bank aranyfedezete az erdélyi áramtermelés

Az önálló magyar jegybank megteremtésének küszöbén időszerüvé vált az aranyfedezet megszerzésének kérdése. A magyar aranytermelés tudvalevően a gótai Harkort bányamü kezében van, amelynek Erdélyben lévő telepei a háboru alatt állandóan növekvő mennyiségü nyersaranyat produkáltak. Most jelent meg a társaság 1917-18. évi beszámolója, amely szerint az erdélyi aranybányák egyévi termelése 1,025.654 kilogramm nyersarany volt a megelőző évi 942.792 kilogrammal szemben. A kormány helyesen tenné, ha az erdélyi arany kivitelét megakadályozná és azt az önálló magyar bank számára biztositaná. 


Az őszi vetés

Az egész országban a szerb, orosz és olasz hadifoglyok tömeges távozása miatt, valamint a kirendelt katonai munkásosztagoknak otthonukba való visszatérése miatt késik a tengeri, cukorrépa és a burgonya betakaritása, valamint a buza és a rozs vetése. Az a veszedelem fenyeget, hogy az őszi vetéssel a gazdák elkésnek. Egyedül Szeged vidékén több mint ezer hold buza alá előkészitett föld áll vetetlenül a vetőmag hiánya miatt.