A kormány mezőgazdasági programmja

A Magyar Gazdaszövetség rendkivüli választmányi ülést tartott a földmivelő nép szervezkedése tárgyában. Az ülés Darányi Ignác javaslatára kimondotta, hogy hazafias kötelességgel siet a Nemzeti Tanács és a kormány támogatására és a rend helyreállitása érdekében megalakitja az Orsz. Földmivelő Tanácsot.

Az ülésen megjelent Laehne Hugó földmivelési államtitkár is, aki jelezte, hogy a kormány kész birtokpolitikai javaslatot vett át elődjétől, amit a gazdatársadalom ismer, de ennél messzebb kiván menni. A kisajátitást is beleviszi a kormány javaslatába, de erre aligha kerül sor, mert elsősorban az állami, egyházi, községi és bankingatlanok kerülnek sorra.

Elkerülhetetlen a nagyobb vagyonadó, amit a nagyobb földbirtok földben róhat le és igy területek jutnak telepitési céllal a kormány rendelkezésére.

Szólt a mezőgazdasági érdekképviseletről, amelyet a Bernát–Rubinek-féle tervezet szerint kivánnak rendezni, de a nagy és kisbirtokos egyenlő szavazati jogának biztositásával. Tervbe van véve a műtrágyagyártás államositása. Az a célja továbbá, hogy minden gazda, aki egy cselédnél többet alkalmaz, a cselédnek illetményein felül egy tehén vagy két sertés tartását is biztositsa. 

A galilei kör és a régi galileisták szabad szervezete memorandumot terjesztett be a kormányhoz és a Nemzeti Tanácshoz, amelyben kifejti, hogy adópolitikai, mint közgazdasági, többtermelési és szociálpolitikai szempontból ellenezni kell a primitiv fölosztás eszméit. Követelni kell egy általános értékkataszter létesitését és a földértékadót.