Mit csinál Japán?

 A japán külügyminiszter, Motono a költségvetés tárgyalása alkalmával tartott legutóbbi beszédében a japán-angol viszonyról megemlékezve kifejtette, hogy ma nem lehet ugyan előre látni, milyen lesz a háború után a gazdasági viszony, de a míg Japán és Anglia közös érdekeket követ Ázsiában, a két állam kormánya tudatában lesz az egyezmény lojális fentartása szükségességének.

A Japán kormánynak az az elhatározása, hogy a khinai belpolitikai viszályokba nem avatkozik, örvendetes módon megjavitotta a Japán és Khina közötti viszonyt. A német befolyás növekedése a kelet legnagyobb veszedelme volt. Ezért szoritotta ki Japán Németországot Csingtauból. Amerika belátván Japán szándékainak őszinteségét, melynél fogva gondosan ügyel Khina függetlenségére, - elismerte Japánnak különöse Khinához fűződő érdekeit. Megbecsülhetetlen eredménye az Amerikába küldött japán missziónak, hogy sikerült ott mindenkit meggyőzni Japán őszinte szándékairól és minden félreértést eloszlatnia.

Oroszországban gyors egymásutánban fejlődnek az események. A Japánba érkező hírek meglehetősen ellentmondók. Ezért pontos képet nem alkothatunk az ottani helyzetről, szükség lesz azonban, hogy az esetleg teendő intézkedések elhatározásánál okosan járjunk el. A japán kormány tekintettel a Japán és Oroszország között fennállott barátságos viszonyra, őszintén reméli, hogy az orosz népnek sikerült maradandó jellegü erős kormányt alkotnia a nélkül, hogy az ártana Oroszország tekintélyének és becsületének, valamint Oroszország szövetségesei érdekeinek.

A béke kérdésére áttérve, kifejtette, hogy Anglia és Japán szövetségi szerződése kimondja, hogy egyik állam sem köt különbékét. Japán eddig szövetségeseitől a békekötés feltételére nézve még semminő ajánlatot nem kapott és nem is hiszi elérkezettnek a végleges tárgyalások idejét. Japán továbbra is minden erejével azon van, hogy szövetségeseit segitse.

Felesleges volna újra hangsúlyozni, hogy Japán a jövőben is kész szövetségeseit minden lehetséges segitségben részesíteni. A távoli kelet biztonságának fentartásáért a teljes felelősség Japánt terheli, a melynek pillanatig sem szabad haboznia, ha a kelet ezen biztonsága veszélyeztetve van. A mikor arról van szó, hogy a jövőre biztosítsuk a maradandó békét, semmiféle áldozattól sem szabad visszariadni.