A proletárdiktatura és a birtokreform

A földmivelésügyi népbiztosság kemény kézzel ragadta meg a mezőgazdasági termelés irányitását. Egészen bizonyos, hogy rendelkezéseit szigoru pontossággal fogja követni a föld népe, amely az uj rendnek köszönheti, hogy rabszolgasorsból az öntudatos és becsületesen megfizetett, szervezett munkás osztályába emelkedhetett.

A Buza Barna-féle birtoktörvényt, amely a föld feldarabolásának szerencsétlen gondolatából indult ki, a Forradalmi Kormányzótanács természetesen hatályon kivül helyezte. A kommunista kormány termelőszövetkezetek kezébe fogja adni a földet és ezeket a szervezeteket el fogja látni minden eszközzel, hogy mezőgazdasági termelésünket a lehető legeredményesebbé tegye.

Csizmadia Sándor népbiztos legutóbb bejárta Fehér-, Somogy-, Tolna- és Jásznagykunszolnokmegyét, tehát az országnak azt a részét, melynek termőföldje elsősorban lesz hivatva, hogy élelemmel lásson el bennünket és azt tapasztalta, hogy ezekben a megyékben nincs több bevetetlen terület, mint amennyi rendes időben szokott lenni a tavaszi munkák előtt.

Ahogy az idő jobbra fordul és a tavaszi munkát meg lehet kezdeni, ezer és ezer földmivelő munkás kéz fog neki a szántóvetőmunkának, hogy gondoskodjék kenyérről városi testvérei számára, akikhez most már a szolidaritásnak legbensőbb és soha meg nem bontható érzelmi kötelékei füzik a föld népét.