Oroszország

Semmi se biztos a földön: az azonban kétségtelen, hogy Németország moszkvai követének, Mirbach grófnak meggyilkolása az ántánt aknamunkájának eredménye. Ez az aknamunka a bresztlitovszki békekötés óta sohase szünetelt, de az újabb időben fokozott erővel folyik.

Immáron egészen nyilvánvaló, hogy az orosz ellenforradalmi törekvéseknek, a melyek Lenin és Trotzkij uralmának pusztulását czélozzák, akármilyen formában jelentkezzenek is, Londonban és Párisban var a fűtőkazánjuk.

Ellenségeink kétségbe esett makacsságukban máig se hajlandók lemondani arról a reményűkről, hogy Oroszországot ellenünk még egyszer hadirendbe állíthatják és a megszünt keleti frontot, a melytől olyan sokat vártak, újból föltámaszthatják. Ez, ha egyebet nem is jelentene, egy dolgot mindenesetre elárul. Azt, hogy az amerikai segítséget, a melyet állandóan emlegetnek, mégse tarthatják olyan feltétlenül döntő erejűnek, a milyennek örökké hirdetik. Mert, ha olyan nagyon meg lennének győződve róla, hogy ez a segítség biztosítja nekik a folyton hangoztatott végső győzelmet, akkor nem lenne értelme annak, hogy a legkétségbeesettebb kísérleteket tegyék a kidőlt és belátható időn belül aligha talpra állitható Oroszország megnyergelésére. És mégis ezt cselekszik.

Azok az elvek, a melyek szerint Lenin és Trotzkij a maguk uralmát Oroszországban berendezték, nagyon távol állanak attól, hogy minekünk tessenek vagy kívánatosnak mondassanak. Tudjak azt is, hogy ezek az urak nem hozzánk való szeretetből vetettek véget Keleten a háborúnak, hanem mert fölismerték, hogy a végpusztulástól mentik meg vele hazájukat és népüket. Ez a fölismerés lett hatalomra kerülésük forrása és az, hogy Oroszországnak, bár természetesen nem áldozatok élkül, de megszerezték a békét: ez ma is uralmuk alapja.

A szovjet csapatok igen rövid idő, alig néhány óra alatt leverték az ellenforradalom bandáit és leverték a cseh-szlovák brigádokat is, a melyek szintén az ántánt zsoldjában indítottak háborút a népbiztosok kormányhatalma és az orosz birodalom új szervezete ellen, hogy azután olyan uralmat juttassanak az ország élére, a mely á breszt-litovszki békét el nem ismeri.