A hónap rövidhíreiből

Rendelet az üszők és tehenek levágásáról

A földmüvelésügyi népbiztosság a főváros husellátása biztositásának érdekében az alábbi korlátok között megengedte az üszők és tehenek levágását: A három évesnél fiatalabb, továbbá hasas- és fejőstehenek levágása ezután is tilos. Állatorvos bizonyitványa alapján levághatók az olyan meddő tehenek, valamint az olyan üszők, a melyek tenyésztésre nem alkalmasak. Megengedte a népbiztosság, hogy kisgazdák, iparigazolványos kereskedők, termelő- és tejszövetkezetek a megyei vagy járási tanácsok intéző bizottságainak a rendeletben előirt módon kiadott engedélye alapján tenyésztés vagy tejtermelés céljára szabadon vásárolhassanak és szállithassanak háromévesnél fiatalabb üszőket, hasas- és fejősteheneket. 


Hogyan kell a leölt borjut szállitani?

A vidéki direktóriumok nagy mennyiségben küldenek fel leölt borjukat a főváros munkásságának ellátására. Ennek ugyanis most van az idénye. Ismételten előfordult azonban, hogy a fővárosba küldött borjukból több megromolva érkezett meg, mert a feladás körül nem jártak el kellő szakértelemmel. A közellátási népbiztosság hus- és állat-forgalmi osztálya felhivja az összes küldőket, hogy feladás előtt a borjukból a beleket és a gyomrot távolitsák el és a leölt állatokat néhány óráig száraz, szellős helyen hagyják szikkadni. Csak ennek megtörténte után vaggonirozzák be.


Uj főzelékárakat állapitottak meg május hónapra és pedig: fejes saláta, laboda és sóska a termelőnél 1 K, a fogyasztónak 1 K 80 fillér, I. oszt. spárga a termelőnél 6 K, a fogyasztónak 8 K, levesspárga 3 K és 4 korona 20 fillér. Mind kilónkint. 


A borseprő kisajtolható

A földmivelésügyi népbiztosság a borseprő kisajtolásának tilalmát megszüntette. A kisajtolt seprőbort külön kell kezelni s annak pontos mennyiségét az állami közpincék főfelügyelőségének (Budafok) be kell jelenteni. A kisajtolt seprő mennyiségét a szociális termelés népbiztosának vegyészeti ipari csoportjánál (Budapest. V., Mária Valéria utca 12.) kell bejelenteni. 


Szabaddá tették a közlegelőket

A főváros birtokrendező bizottsága a közlegelők használtatására vonatkozólag közli, hogy kecskéket minden előzetes bejelentés nélkül a közlegelőkre ki lehet hajttatni. Azok, akiknek egy vagy két tehenük van, haladéktalanul jelentkezzenek a legeltetés megállapitása végett a Birtokrendező-Bizottságnál. (Dob-utca 51. II, 36.). 


Baromfikeltető-telep

A fővárai birtokrendező és termelésbiztositó bizottság tudatja a közönséggel, hogy az első mesterséges baromfikeltető-telep müködését a legközelebbi napokban megkezdi és bérkeltetésre tojásokat mult hó 30-tól kezdve az uj ló versenytéren, Külső Kerepesi-ut 57. szám alatt, a földmivelésügyi népbiztosság II. számu kertészeti szövetkezet-telep elfogad. 


A halászati tilalom érvényben van

A földmivelésügyi népbiztosság figyelmezteti az érdekelteket, hogy az 1888. évi halászati törvény és az abban kimondott halászati tilalom ma is érvényben van és aki ez ellen vét, forradalmi törvényszék elé kerül. 


Husipari telepek a közellátási népbiztosság rendelkezése alatt

A közellátási népbiztosság a husipari melléktermékeket gyüjtő és tároló telepeket rendelkezése alá helyezte. A telepek ügyeit külön termelési bizottság intézi. 


A zsirellátás biztositása

A zsirellátás mai helyzetéről és jövő biztositásáról a nagytétényi sertéshizlalóhoz kinevezett termelési biztos a következőkben nyilatkozott: A jövő zsirellátást illetően feltétlenül szükséges a hizlalás központositása, ugy, amint ez most a tétényi telepen történik. Meg kell szüntetni az egyes beszerző csoportok hizlaló akcióit. 


Gyümölcsszállitó kosarak előállitásának biztositása

A földmivelésügyi népbiztosság a várható gyümölcstermés szállitásához szükséges kosarak előállitásának biztositása érdekében a füzfavessző-készleteknek bejelentését rendelte el. A bejelentéseket május 15-ig kell beküldeni a földmivelésügyi népbiztosság IX a. ügyosztályához (Budapest, V.. Országház-tér 11. II. emelet 98).