Hogyan készül a pókháló?

 Az amerikai Cuttriss megfigyelte és a Knowledge czímű folyóiratban leírta hogyan készíti a pók (Aranea diademata) a hálóját. E közlemény annyira érdekes, hogy lényeges részét az alábbiakban közölni fogjuk.

Cuttriss erős vihar után este 7 órakor kezdte az észlelést egy fenyvesben. A kiválasztott pók az egyik fenyőág alsó, száraz részén nyugodott mozdulatlanul. Ebben az állapotában meg is maradt egészen 9 óráig. Ekkor vékony fonalat eresztett egy lejjebb fekvő galyra, újból felmászott eredeti helyére és ezt a műveletet 9 óra 35 perczig kétszer megismételte.

Ebben az időben szél kezdett fújni, a mi úgylátszik, a pók terveivel egyezett, mert egyszerre elkezdett dolgozni. Szabadon lógó szálakat bocsátott le, melyeket a szél odacsapott a lejebb fekvő galyakhoz, úgy, hogy azok odaragadtak. 9 óra 50 perczkor a háló kerete nagyjában készen volt, miként az 1. képünkön látható. E munka elvégzése után a pók 20 peczig pihent. Ezután már nem szabadoneresztett szálakkal dolgozott, hanem mindig maga is leereszkedett és a szálakat alkalmas helyen megerősítette. 9-10 szál elkészítése után mindig huzamosabb időn át nyugodott, valószínűleg pihenés végett, de lehetséges, hogy más physiologia okból. 12 óra 30 perczkor készen voltak a háló radikális irányú szálai. A 2. képen számokkal van jelölve az a sorrend, a melyben az egyes szálak készültek.

A radikális irányú fonalak elkészülte után csodálatra méltó munkához látott. Egy fonalat a középpontban megerősített, azután az egyes szálakon át kapaszkodva, gyönyörű csigavonalat feszített ki, úgy a hogyan az 3. képünkön látható. Ennek a fonálnak az volt a czélja, hogy az egyes radikális fonalakat kellő feszültségben tartsa.

Most már csak a csigavonalszerű fonalak sűrítésének munkája volt hátra, a mit mindig ugyanabban az irányban (balról jobbra haladva) végzett. Úgylátszik, hogy ezeket a fonalakat valami sajátságos külön anyaggal vonta be, mert kellő megvilágításban szinük lassú változáson ment keresztül. A leeresztéstől eltekintve, minden más esetben a fonalat hátsó lábaival húzta ki a tüszőiből, elülső lábaival pedig elvágta azt. 1 óra 25 perczkor készen volt a háló (4. kép) Meg kell még külön jegyezni, hogy ez a pók előbb is és később is ugyanolyan szerkezetű hálót készített, a radikális irányú fonalak száma minden esetben 31 volt.