A meghatalmazott román mimiszterelnök nyilatkozata a magyar probléma megoldásáról

Kivonulásunk után a rendet mintegy tizezer főből álló ántánt-ellenőrzés alá helyezett rendőri karhatalom fogja fenntartani.

Diamandi ezután Románia és Magyarország jövendő magatartásáról nyilatkozott és hangsulyozta, hogy legalább gazdasági megegyezésnek kell létrejönnie a két ország között.

- Ami Magyarország belső politikáját illeti, mi csak keveset mondhatunk. Meggyőződésem, hogy Sir George Clark, aki nagyszerű diplomata és politikus, rövidesen megoldja a magyar belpolitikai problémát.

Nem akarunk Magyarország belügyeiben avatkozni, azonban épp ugy, amint a román megszálló csapatok az egész országban, főleg Budapesten a demokratikus világfelfogást védelmezték és minden antidemokratikus és vallásellenes mozgalmat megakadályoztak, megvédelmezvén a polgári szabadságokat a konzervatívokét a liberálisokéval és a szocialistákéval együtt, - természetes, hogy Románia és jövő legjobb biztosítékot olyan kormányban látja, amely az összes néprétegekre támaszkodik.

Az olyan nemzetgyülésnek, amelyet ilyen alapon hívnának egybe, okvetlen megvolna a kellő sulya. A nép valamennyi rétegének akarata csak ugy érvényesülhet a nemzetgyülésben, ha a választásokat olyan, kormány vezeti, amely az egész lakosságot képviseli, Az ilyen megoldást a legnagyobb megnyugvással vennénk tudomásul.