A bankjegyek felülbélyegzése

Minthogy a volt osztrák-magyar pénzközösséghez tartozott valamennyi állam a maga valutáját már nacionalizálta és ezenfelül a békeszerződés is kötelezni fog bennünket bankjegyeink felülbélyegzésére, a magyar pénzügyi kormányzat sem késhetett tovább ezzel az intézkedéssel és elrendelte a bankjegyfelülbélyegzés végrehajtását.

A müvelet március hó 18-án kezdődik és minden gondoskodás megtörtént arra nézve, hogy a felülbélyegzés időtartama alatt a pénzforgalom fennakadást ne szenvedjen. A felülbélyegzés alkalmával az állam által igénybevett kölcsön a kamatozatlan bankjegymennyiségeket előnyös kamatozásu kölcsöntulajdonná változtatja át, amelynek idővel bizonyára jó piaca lesz és amelynek árfolyamalakulása előreláthatólag koronajáradékaink kedvező árnivójával párhuzamos lesz.

A magángazdaság szempontjaitól is kedvező tehát ez a tranzakció, amelynek a köz szempontjából igen nagy a hivatása. A felülbélyegzéssel egyidejüleg keresztülviendő kölcsönmüvelet véget vet a bankjegyek további szaporitásának és szakit az inflációs pénzpolitikával, amely valutára és gazdasági szempontokból oly károsnak bizonyult.

A tezaurált bankjegymennyiség felére leendő lecsökkentése jótékony hatással lesz az áralakulásra és ugyanakkor, amidőn a belföldön pénzünk vásárló erejét lényegesen növelni fogja, egyuttal a magyar koronaérték külföldi átalakulását kedvezően befolyásolja majd. 

Nem nézhettük tovább is tétlenül, hogy politikailag és gazdaságilag legnagyobb ellenségeink, azok a szomszéd államok, amelyek hazánk területéből, minden jog és igazság ellenére nagy darabokat hasitottak le maguknak, a lebélyegezetlen koronabankjegy külföldi árfolyamának mesterséges leszoritásával napról-napra szegényebbé tegyék országunkat. Egy állam sem türheti, hogy valutájának sorsát ne önmaga, hanem ellenségei irányitsák. Tovább megmaradni egy pénzközösségben, amelyből minden eddigi társunk kiugrott, már nem lehetett nekünk sem.

Nemzeti alapra kellett tehát helyezni valutánkat, mielőtt még a régi végzetes közösség teljesen semmivé pusztitaná. Épen ezért egy céltudatos és tervszerü valutapolitika kezdőpontját jelenti a koronabankjegy e nacionalizálása és a felülbélyegzéssel kapcsolatban végrehajtandó kölcsönmüvelet.


Egy kis megfontolás mindenkit meggyőz arról, hogy a polgároktól igénybevett kölcsön az egyesre nézve egyáltalán nem jelent áldozatot. Köztudomásu, hogy az országban igen nagy tömegü bankjegykészletek vannak felhalmozva, amelyek teljesen gyümölcsözetlenül hevernek, tulajdonosaiknak semmi hasznot nem hajtanak, a közgazdaságra nézve pedig egyenesen veszedelmesek, mert az infláció egyre fokozza a drágaságot és egyre rontja valutánk külföldi értékét. 

A felülbélyegzés alkalmával létesitendő kölcsönmüvelet előnyei szembeszökően a következők: a magánegyénre nézve meghozza a parlagon heverő feles pénztőke igen kedvező kamatozási lehetőségét oly időben, amikor a takarékbetétek után még 2%-os kamat is alig érhető el; fogyasztói minőségében használ minden egyes polgárnak, azáltal, hogy mérsékli a megélhetés drágaságát; valutárius szempontból módot nyujt az érték valamelyes stabilizálására és gátat emel pénzünk további külföldi elértéktelenedése elé; a pénzérték javitásával és a drágaság mérséklésével fokozza a munkakedvet és emeli a munka eredményét, amivel a termelés meginditásának emeltyüjévé lesz; módot ad az államkincstárnak a bankjegyadósság lényeges törlesztésére, feleslegessé teszi a bankjegyek további szaporitását és eszközt nyujt a kormányzatnak a legsürgősebb állami szükségletek fedezésére. 

A nagy pénzügyi müvelet ez üdvös hatásai elmaradhatatlanok, de csakis akkor, ha végre az ország egész lakossága foglalkozásra, társadalmi állásra és osztálykülönbségre való tekintet nélkül azonnal hozzálát a fokozott munkához, mert semmiféle pénzügyi ügyesség és bankári müvelet nem emelheti ki a bajba került országot a szegénységből, hanem csakis saját fiainak a munkája. Mert értéket csakis a munka produkál és ha ez az alapja a gazdasági talpraállásnak hiányzik, ugy hasztalan minden financiális zsenialitás és semmiféle csodaszerrel az országot megmenteni nem lehet.

Ezt a rideg valóságot kell a köztudatba beleoltani, ez az a propaganda, amelyre sajtónak, kormánynak, nemzetgyülésnek, közoktatásnak, egyháznak és hadseregnek egyesülnie kell. Mert különben a felülbélyegzett bankjegy sem lesz egyéb, mint utalvány a nincstelenségre.