Volt tuszok a gyüjtőfogházban-József Ferenc főherceg és egykori fogolytársai meglátogatták börtönüket

Azok a politikai tuszok, akik a proletárdiktatura idején a kommunisták fogságába kerültek, vasárnap délelőtt egybegyültek a gyüjtőfogházban, ahol egy hálaadó istentiszteleten jelentek meg.

A tuszok nagyobbrésze délelőtt 10 órakor a Rókus-kórháztól egy külön villamoson indult ki a gyüjtőfogházba. Számosan kocsin és autón mentek a hálaadó istentiszteletre, a mely délelőtt 11 órakor kezdődött.

Amint a villamos a gyüjtőfogházhoz érkezett és a volt tuszok és feleségeik kiszálltak, a fogház bejáratánál a börtönőrök és a gyüjtőben szolgálatban levő katonai különitmény tisztelgő sora fogadta őket.

A fogház kapujában Uray László fogházigazgató, Biró Lajos helyettes igazgató, Paltek Brunó fogházi lelkész és azok a tisztviselők és fogházőrök, akik a diktatura idején teljesitettek szolgálatot, külön csoportban várták az érkezőket.

A volt tuszok kedélyesen üdvözölték régi börtönőreiket. Innen azután együtt felvonultak az első emeleten levő sekrestyébe, amelynek első padsorában már József Ferenc királyi herceg, Huszár Károly volt miniszterelnök és Simonyi-Semadam Sándor miniszterelnök várakoztak. A kis kápolna csakhamar megtelt.

Megjelentek Heinrich Ferenc volt kereskedelmi miniszter, Kirchner Hermann altábornagy, Lovászy Márton, Barta Albert, báró Piret Gyula és felesége, Hindy Zoltán, Berzwiczy ezredes, Polányi Dezső, Rákosi Jenő, Herczeg Ferenc, Légrády Imre feleségével, gróf Nákó Sándorné, Hetényi Imre, dr. Pál Alfréd, gróf Szapáry György és felesége, Hennyey államtitkár, Barta Ödön, Horváth Győző százados, bibithi Horváth János, Malcsiner Emil, Lengyel Ernő dr. törvényszéki biró, Kovácsy Kálmán, Endrődi Sándor dr. Devindndy géza alezredes felesége, báró Láng Boldizsár, báró Szurmay Sándor, Glücksthal Samu, Pápay VI. kerületi plébános, Pálfi István rendőrfelügyelő, Jakab Béla rendőrtanácsos, (e két utóbbi a diktatura kikiáltásának első napján került a gyüjtőbe, mert nem akadályozták meg Kun Béla megveretését.) Ott voltak még Prabinek Gyula miniszter, Károlyi György, báró Novák Géza, Szilasy Zoltán, Hegedűs Loránt. Dömötör László és sokan az érdeklődők közül.

A hálaadó istentiszteleten előbb Paitek Brunó fogházi lelkész tartott prédikációt, majd a szintén mint tusz letartóztatásban volt Mikes János gróf püspök misézett. A miséhez az orgonakiséretet gróf Mailáth József volt tusz szolgáltatta. A mise befejeztével Simonyi-Semadam Sándor miniszterelnök, Huszár Károly és több előkelőség kereste fel a gyüjtőfogház tisztviselői karát és köszönetüket fejezték ki a letartóztatásuk alatt tanusitott humánus magatartásukért.