Az élet mikróbák nélkül 1.

A haladásnak ebben a rohanó századában, mely ugy tünteti föl az embert, mintha már az egész világot leigázta s a Természet minden erőit jármába fogta volna, a komoly tudomány gigászi harcot vív egy mesebeli hidrával. A görög mitológia hidrája egy kilencfejű szörnyeteg volt, avval a csodás életerővel megáldva, hogy minden levágott feje helyett azonnal más kettő nőtt ki a nyakán és a világbíró Herkules csak ugy tudott elbánni vele, hogy a levágott fejnek a helyét nyomban tüzes üszökkel égette ki.

A modern hidra azonban se nem állat, se nem növény. Csak eleven; de nincsenek szervei, se belsőleg tagolt formája. Nem olyan mértékben óriási, mint a régi rege hidrája volt, - hogy egyetlen óriási állat lenne: - hanem más értelemben óriási, de százszorta szörnyűbb a réginél. Ennek, ahogy mondtuk, minden levágott feje helyén két uj feje sarjadt, - míg a modern szörnyeteg egyszerűen a küzdőnek kezei között szakad szét mindenféle szaporodással milliárdnyi uj rémmé.

Ahol az imént csak egyetlenegy fenyegetett, a következő pillanatban már millió szörnyeteg nyüzsög. És ezek a rémek ugy megsokasodnak égen és földön, hogy iszonyu tömegük fekete, halálthozó felhőként szakad egyszerre mindenfelől az emberiség nyakába… S vajjon ki győz ebben a rettentő harcban?... A hidra-e vagy a tudomány?

A mikróbákról a bacillusokról van szó, - az embernek azokról a szörnyű ellenségeiről, melyeket néhány évtizeddel ezelőtt még egyáltalában nem is ismertünk. Bár a hatásukat, a hatalmukat mindig ismerte az ember. Valameddig csak visszaemlékszik a világhistória, mindig följegyzi ama rettentő betegségek pusztításait, melyeket ma a bacillusokkal kapcsolnak össze.

Már az Iliász monda a görög hadsereg pestisével kezdődik, s Buddha királyfi akkor talált ki uj evangéliumot, mikor egy pestises beteg láttára magába szállott; pestis ragadta el Periklest, bélpoklosokat gyógyított Krisztus, Hippokrates pedig a kolera félelmei között alkotta meg a tudományos orvostant. S a pestist, a bélpoklosságot és a kolerát mind azok a kis, szabad szemmel nem is látható őslények okozzák, melyeknek bacillus a nevük.
(folyt. köv.)