Kereskedelmünk Jugoszláviával

Élelmiszer behozatalunk Jugoszláviából most már remélhetőleg rendszeressé válik és nagy mértékben meg fogja könnyiteni a közélelmezés nehéz problémájának megoldását.

Mint nekünk Belgrádból jelentik, március 28-án a délszláv kereskedelmi és ipari, valamint a közélelmezési és földmüvelési minisztériummal a magyar Hadi termény rt. a mi közélelmezési minisztériumunk hozzájárulásával szerződést kötött, amelynek értelmében a szerb-horvát-szlovén kormány a magyar kormánynak a következő árumennyiségeket bocsátja rendelkezésére: 4500 vagon 1919. évi termésü lehetőleg száraz morzsolt tengerit, 350 vagon belföldi és idegen származásu babot, 1920 május 15-ig leszállitandó 500 vagon buzát és 3000 hizott sertést.

Ha a viszonyok ugy alakulnak, hogy Szerbiának, Horvát- és Szlovénországnak fölöslege lesz buzából vagy lisztből, a megállapitott tengeri-mennyiség helyett a délszláv kormány 3000 vagon buzát, esetleg buzalisztet bocsát a magyar kormány rendelkezésére, a szállitandó sertések mennyiségét pedig 20.000 darabig fölemeli és lehetőleg azon fölül 70 vagon zsirt is szállit Magyarországnak.

A szállitandó áruk vételárát esetről-esetre szabad egyezkedéssel állapitják meg a hazai piaci árak figyelembe vételével. A kiegyenlités vagy egészséges valutában (svájci és francia frank, font sterling, dollár és olasz lira), vagy kompenzációs árukban, vagy elszámolás utján történik. Kompenzációs áru gyanánt csak olyan cikkek szállithatók, amelyeket a jugoszláv kormány külön megállapodással ilyenek gyanánt elfogad. Az idegen valuták a belgrádi tőzsde utolsó hétnapi jegyzéseinek átlagos árfolyamán számolandók el. A kompenzációs áruk árának megállapitása szabad egyezkedés tárgya. A szállitás jugoszláv mozdonyokkal és vasuti kocsikban azokon a vonalakon történik, amelyekben a kormányok megegyeznek.


Jugoszlávia szabályozta a kivitelt

Belgrádból jelentik: A jugoszláv minisztertanács a Jugoszláviából való kivitelt a következőképen szabályozta. A kiviteli engedélyeket ezentul a kereskedelmi és ipari miniszter adja. Kiszállithatók oly cikkek, melyek nem szolgálnak a lakosság élelmezésére és amelyekből a fölösleg van.

Kiviteli engedelem adható: tojásra 150, turóra és sajtra 50, vajra 50, babra 100 vagonnal. A kiköltözködések alkalmával nem kell engedelem olyan dolgok kiszállitására, amelyek bebizonyithatóan a kiköltözködő magántulajdonai s a melyek nem esnek az élelmicikkek kiviteléről szóló rendeletek korlátozása alá. Egyes esetekben a legszükségesebb élelmicikkek kivitelére a közélelmezési miniszter ad engedelmet. A tojás, turó, sajt, vaj és bab föntebb jelzett kivitelére a kereskedelmi miniszter ad engedelmet. Az engedelmeket a szerb hivatalos lap fogja közölni s az engedelem tulajdonosának a valuta szerinti dijat le kell fizetniök.