Prohászka a numerus claususról

Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök, nemzetgyülési képviselő, a numerus clausus kérdésében nyilatkozik egyik vidéki lap hasábjain. A kiváló főpásztor érdekes és liberális nyilatkozatából közöljük az alábbi részleteket:
- A numerus clausus ügyében az az álláspontom, hogy ne evezzünk ki e kérdéssel a közönséges antiszemitizmusnak indulatos utcai árjára. Mi nem antiszemitizmust akarunk, hanem igen, biztosítani kívánjuk a zsidóknak jogát a felsőbb műveltségre éppen ugy, mint a keresztényekét s ezt a jogot a lakosság számarányának rőfjén mérjük. A statisztika szerint ugyanis napnál világosabb, hogy az ugynevezett értelmiségi pályák tulzsufoltak, a nagy egyetemekre beiratkozó ifjuság nem találja a helyét, sem az egyetemen, ahová be sem fér, se az életben, a hol az értelmiségi proletariátust szaporítja. E tultengés ellen valamit tenni kell, a szellemi proletariátus árjával szemben le kell ereszteni a zsilipeket, az ifjuságot ki kell válogatni nemcsak tehetség a szorgalom, hanem megbizhatóság, hazafiság, erkölcsi sajátságok szerinti is.

- Követeljük, hogy e kiválogatás nemzetiségek e kiválogatás nemzetisége s felekezetek szerint is történjék – mondjuk ki világosan – kereszténység és zsidóság szerint. E követelésekben nem a gyülölet s irigység, hanem a statisztika igazít el.

- Mi tehát az ugynevezett numerus clausus-sal biztosítani akarjuk a keresztény magyarságnak hegemóniáját s nem engedjük kisajátítani a hazát, annak intézményeit s hagyományait.

- Ugyanakkor azonban távol van tőlünk a gyülölködés s irigykedés. Nem vágyódunk mi a zsidóság kenyerére. Nem akarjuk, hogy fiaink a műveletlenség gettójába kerüljenek s kulturfokuk leszoruljon. Legyen előttünk is nyitva a magyar főiskola, de nem szállhassák azt meg ugy, hogy azután fiainkat szorítsák ki az élet pályáiról: ne legyen a magyar főiskola oly emeltyű a zsidóság körében, amellyel s keresztény magyarságot kiemelje s szegénnyé s földönfutóvá tegye.