Gróf Bethlen István programmbeszéde Hódmezővásárhelyen

Hódmezővásárhely, szept. 19.
Gróf Bethlen István vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta meg programmbeszédét Hódmezővásárhely első kerületében, ahova délelőtt 10 órakor érkezett meg a különvonaton Szédeczky Lajos, Temesváry Imre, Pállfy Dániel, Hójj Imre, Kanén Béla képviselők, valamint Sebess Dénes, báró Horváth Emil és Kutkafalvy Miklós államtitkárok kiséretében.

A vasuti állomáson a város vezetősége, a Bethlen-párt nevében Lázár Dezső pártelnök üdvözölte gróf Bethlen Istvánt, aki ezután lovasbandériumtól kísérve a fellobogózott városon át a Templom-térre hajtatott, ahol tábori mise volt, amely után Kossuth-térre vonultak fel a városháza elé, ahol a választók ezrei vártak.

Barabás István unitárius lelkész pártelnök, majd Szádeczky Lajos képviselő beszéde után megkezdte programbeszédét, amelyben többek között a következőket mondotta:
- Mindnyájan tanultunk azokból a szörnyű katasztrófákból, amelyekbe a nemzet kerüli. Most nemzeti életünk romjain állunk. Egész generációk évszázados munkája veszett kárba. Nem oszthatom sokak nézetét, hogy a jelenlegi kormány erélyes fellépése által rövidesen visszaszerezhetjük azt, amit a nemzetbűne által elvesztettünk. Még ha Széchényi venné is kezébe a gazdasági élet irányítását és az idősebb Andrássy a külpolitika vezetését és ha maga Kossuth Lajos a nemzet összes férfiaival egy cél felé törekedve dolgozna, még akkor is csak hosszas, keserves munka által érhetnők el a célt, hogy a rombadőlt országot ujraépítjük és a nemzeteknek uj otthont teremthessünk.

Ahelyett, hogy magyar a magyarral kézenfogva törekednék a hazát megmenteni, ahelyett a magyar irigységgel és gyülölséggel tekint a másik magyarra. Mindenki kritikát gyakorol, még az is, aki arra sem érdemes, hogy jobbjaink saruit megkösse. Más cél nem lebeghet előttünk, mint az, hogy hazánkat ujból nagygyá és erőssé tegyük és a porba sujtott Magyarországot ujra feltámasszuk.

Egészséges magyar közszellemre van szükség, hogy összeforrjon a magyarság ás támogassa a kormányt, amely a cél felé haladt. Arra van szükségünk, hogy egy erőskezű kormány rendbehozza állami szervezetünket a törvények végrehajtása révén, hogy rendbehozzák fészkeinket és a termelés ujból megindulhasson. Minden személyeskedés, amellyel a parlament idejét feleslegesen fecsérli, szög abba a koporsóba, amelyet a szomszédaink a magyar nemzetnek ácsolnak. Elérkezett az ideje annak, hogy a magyar osztályok közé a harmónia helyreálljon.

Elérkezett az ideje annak, hogy a kormány az ipari munkássággal szemben a megbocsátás politikájának utjára térjen és a rendkívüli eszközöket, amelyeket még nem nélkülözhetünk, csak a bünös és hibás emberek ellen alkalmazzák. Ne a polgár sülyedjen le a proletári sorsba, hanem emeljük fel a proletárt a polgári öntudat nívójára.

(Itt a cenzura 10 sort törölt.)

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Amig a külpolitikai orientáció világosabban nem áll előttünk és a belső konszolidáció előbbre nem halad, addig nem nyulhatunk a királykérdés elintézéséhez sem. Már pedig ennek a kérdésnek az elintézése az ország érdekében sürgős. És nem szabad nekünk köztársasággal kisérleteznünk, mert a magyar nemzet mentalitásának és pszihéjének nem felel meg és katasztrófát jelent a nemzet jövőjére.

(Itt a cenzura 16 sort törölt.)

Ezután a pénzügyi kérdésekről, majd a választójog kérdéséről szólott.

A mai választójog a nemzet érdekeinek nem egészen felel meg. Nyiltan kimondja ezt, mert csak oly politikát hajlandó követni, a melyet a nemzet érekében helyesnek tart.

Nem elég lelkes hazafiságunk – fejezte be beszédét Bethlen, - legjobb szándékunk és optimizmusunk, hanem megfeszített, együttes munkával kell dolgoznunk. Ha minden ember többet fog dolgozni és lemond sok oly élvezetről, a minden részese lehet, és ha jobban, sokkal jobban fogjuk szeretni egymást s közös alkotó munkában, ugy meg tudjuk menteni ezt a szerencsétlen magyar hazát.