Nyugatmagyarország ünnepe

Szombathely, szept. 19.

Vasárnap folyamán a Vasvármegye Népgondozó Szövetség nagyszabásu hazafias ünnepséget rendezett, amelyben az időközben hirtelen megbetegedett kormányzót gróf Teleki Pál miniszterelnök képviselte. Az ünnepségeken a miniszterelnökön kívül jelen volt a kormány és a nemzetgyülés számos tagja, köztük Rubinek, Tomcsányi, Sréter, Vass sokorópátkai Szabó István miniszterek és Huszár Károly volt miniszterelnök is, azonkívül sok képviselő és több államtitkár.

A miniszterelnök Mikes János gróf megyéspüspök nagy éljenzéssel fogadott beszédére kijelentette, hogy a kormányzó előtt, aki rendkivül sajnálja, hogy itt nem jelenhet meg, a nemzet igazi céljait átérző szavakat tolmácsolni fogja. Ezután a Nyugatmagyaroszági Cserkész Szövetség meghivta a miniszterelnököt a szövetség zászlajának fölavatására. A zászlószentelési szertartást Mikes megyéspüspök végezte, a ki beszédet intézett az ifjusághoz.

A pontban kilenc órakor ágyudörgés és a Himnusz hangjai mellett beérkező különvonatnál a miniszterelnököt és a kormányzó képvselőjét gróf Cziráky József, Vasvármegye főispánja üdvözölte. A miniszterelnök válaszában szóvátette, hogy a kormányzó ur őfőméltósága sajnálja, hogy az ünnepségen nem jelenhetett meg. Eután a diszszázad megszemlélése következett, majd Vasmegye törvényhatósága nevében Hercz Géza alispán üdvözölte a miniszterelnököt. Hangoztatta, hogy Nyugatmagyarország népe a magyar haza iránt törhetetlen hűséggel viseltetik és a területi integritást kész mindenkor megvédeni.

A miniszterelnök rövid válasza után a pályaudvarról a közönség ezreinek sorfala között a Főtérre hajtatott. A menetet Vas vármegye törvényhatóságának ragyogó díszmagyarba öltözött lovasbandériuma nyitotta meg. A Főtéren Szombathely város képviseletében üdvözölték a miniszterelnököt és a kormány tagjait, majd a helyőrség fölállított csapatai fölötti szemle következett. A szemle után a csapatok diszmenetben elvonultak.

Innen a miniszterelnök és a kormány tagjai gyalogszerrel Mikes János gróf rezidenciájához vonultak, ahol a papság élén a püspök üdvözölte a miniszterelnököt.