A Tisza – gyilkosság ügye a királyi ítélőtábla elé kerül

- A Hétfői Napló tudósítójától.-

Ismeretes, hogy a büntetőtörvényszék vádtanácsa a Tisza-féle gyilkossági bünpörben elutasította a terhelteknek az ügyészi vádirat ellen benyujtott kifogását és Sztanyikovszky kivételével valamennyi terheltet vád alá helyezte. Az iratok most még nem kerültek a főtárgyalási kitüzése végett dr. Gadó István főtárgyalási elnökhöz, mert Fényes László, Lengyel László és Vágó-Wilheim Jenő védői, valamint Sztanykovszky védője is felfolyamodást jelentettek be a vádtanács ama határozata ellen, amely a terhelteknek fogvatartását rendelte el. Sztanykovszky védője ezenkívül felfolyamodással élt amiatt is, mert védencének ügyét a katonai büntetőbiróság hatáskörébe utalták.

E felfolyamodások elbírálása végett az iratokat előbb a budapesti kir. ítélőtáblához küldik, és csak azután, ha visszakerülnek onnan, tüzik ki a Tisza-féle gyilkossági bünpör főtárgyalását. Addigra a kir. ügyészség is állást foglal a bünpörnek a Friedrich Istvánra vonatkozó részével szemben is. Amennyiben az ügyészség vádiratot nyujtana be, a vádtanács a vádirat ellen érvényesítendő kifogásokat is letárgyalja az alatt az idő alatt, míg a tábla a felfolyamodásokat elintézi.