Titkos társulatok Khinában

A legtekintélyesebb titkos társaságok egyike az * ég és föld testvérisége*, melynek tagjai azt tartják magukról, hogy ők hivatottak a szegénység megszüntetésére.  A nagy khinai lázadást, a mint már ez köztudomású, az európaiak által boxerek-nek elnevezett benszülöttek indították és élesítik, a kik egy igen messze kiterjedő titkos társaság tagjai. Különben az efféle titkos társaságuknak igazi hazája, a boxereken kívül is van még elég.

A legtekintélyesebb titkos társaságok egyike az * ég és föld testvérisége*, melynek tagjai azt tartják magukról, hogy ők hivatottak a szegénység megszüntetésére. E titkos társaság fölfogása szerint * A nap fénylő arczával, a föld gazdag kincseivel, a világ örömeivel közös vagyon, melyet ki kell szabadítani egy pár ezer kezéből, hogy a meztelen testvérek millióinak szükséglete is kielégíttessék*.

A szövetség azt hiszi, hogy lassanként megerősödve, képes lesz a régi birodalmat megdönteni s új országot állítani elő a romokból. Addig is azonban óvakodni kell a meggondolatlan lázadásoktól, a tagok látszólag engedelmeskednek a mandarinoknak és rendőrségnek, de egymást mindenkor segítsék s ha szükséges, a szövetség parancsára hamis eskütől s orgyilkosságtól sem szabad visszariadniok.

Mindezek a parancsok természetesen vallásos alakban s különböző szertartások között adatnak ki, hogy a köznép képzeletére annál jobban hathassanak. A szertartások kigondolásának a khinai különben is nagy mestere. Így az új tagot szüntelen próba alá vetik.

Legelőszőr éjjel valami félreeső és félhomályban levő helyen le kell feküdnie a szövetség elnöke előtt, ki meztelen mellének szegzi kardját s borzasztó esküt tétet vele, mélyben elszakad családjától, hazájától s a szövetségnek feltétlen engedelmességet fogad. Egyes helyeken vért is eresztenek a testéből s azt meg kell innia esküje megerősítésére.

Igen nevezetes *a szentháromság szövetség*, melynek tagjai a külföldön is mindenütt feltalálhatók. Nyilvánosan a szövetség csak a szerencsétlenek gyámolításával foglalkozik, tényleg azonban határozottan politikai irányú s a mellett nagyon vérengző.

A ki a szövetség parancsának nem engedelmeskedik, azt meggyilkolják, vagy nagy bajba sodorják. Hamis eskütől , gyújtogatásból sem riadnak vissza. A szövetség vezetői közt igen sok a milliomos. A Filippini-szigeteken, Singaporeban és Jávában is üldözik e szövetség tagjait s maguk a khinaiak halálbüntetést szabnak reájuk, ha tagságuk bebizonyúl.

Egy másik igen elterjedt szövetkezetnek neve *Ne csinálj semmit* . Állítólag a Pellenkiso szövetség utódaiból áll. A tagok kötelessége, hogy húst ne egyenek s ne hordjanak hegyes fegyvereket, csak kardokat és nagy köveket.

A nép nagyon fél tőlük, mert általában varázslóknak tartja őket, kiknek lelke képes a testből eltávozni, hogy a messze távolban szerezzen értesüléseket. Ez a titkos szövetség nemcsak a mandarinokat, hanem az idegeneket is üldözi, terjeszti azt a politikai elvet, hogy Khina a khinaiaké. Állítólag a hittérítők gyilkosai is fökép a szövetkezet tagjai közül kerülnek ki.

A titkos szövetkezetek nagy baja a khinai életnek. Tömérdek vér folyt már azért, hogy e bajon segítsenek, de hiába.