Andrássy a keresztény nemzeti eszme szerepéről

Vasárnap délután tartotta a III. választókerület nemzetgyülési képviselője dr. Winter László beszámolóját a Városmajor-utcai elemi iskola tornatermében. A beszámolón a keresztény nemzeti egyesülés pártjának vezérén gróf Andrássy Gyulán kívül több képviselő is megjelent. A gyülést dr. Rónay Károly nyitotta meg, majd Andrássy Gyula gróf emelkedett szólásra.

Andrássy Gyula gróf beszéde
- Azért jöttem, hogy felszólítsam önöket, tartsanak ki törhetetlenül azon elvek és célok mellett, amelyek köré a nagy földrengés után sorakoztak. Azért tartom szükségesnek itt is hangoztatni ezt, mert országszerte kezdjük hallani a sajtóban azt a hangot, hogy a keresztény és nemzeti irány lejárta magát, hogy kudarcot vallott, hogy ettől el kell térni. A legszörnyübb hiba volna, ha erre hallgatna Magyarország közönsége.

- Ha a nemzet elfordul a keresztény iránytól, megint tulzás váltja föl, az az irtózatos nemzetrontó hatalom, a bolsevizmus következnék el, amelyet már megismertünk, azonban nem egyszerre, a maga iszonyuságában, hanem fokozatonként. Elkezdődnék megint a lassu destrukció végső következményeképpen az anarkia, a szociális forradalom, a mindenki harca minden ellen, az állam és a nemzet végső bomlása. Aki ezt nem akarja, álljon amellé a zászló mellé, amelyet a közelmultban győzelemre segített a nemzet óriási nagy többsége. Minden ujabb válság, a politikának minden ujabb változása megrendítené a tekintély elvét.

- A siker előföltétele az önmérséklet, szemben a politikai gyülölettel, amely csak rombolni tud. Erőszakos forradalmakkal szemben a legkíméletlenebb erély híve vagyok. Alkotásokat, munkát azonban csak törvényes alapon lehet végezni. Amennyiben forradalmi elemek megint felütnék fejüket, le kell tiporni akciójukat a forradalomnak minden legkisebb jelével együtt. Másképp azonban ragaszkodni kell a törvényekhez és tisztelni kell azokat, mert csak a törvény tisztelete alapján folyhatik igazi, állandó munka. Gazdasági aktivitásra kell magunkat nevelünk, hogy elfoglalhassuk azokat a helyeket, amelyeket eddig megbízhatatlanok töltöttek be. Hosszu jövőre kell dolgoznunk, mert aki gyors és rögtöni eredményt ígér, az félrevezet. Csak kitartás, összetartás és türelem vezet célhoz.

- A konkrét nehézségekkel szemben való küzdelmünkben a legelső teendő a szociális kérdéssel való intenziv foglalkozás, a jó adminisztráció által a rend és a tekintély biztosítása.

Andrássy után dr. Virter László, a kerület képviselője tartotta meg beszámolóját. Ezután Somogyi István nemzetgyülési képviselő beszélt a köztisztviselők helyzetéről és Bernolák Nándor mondott beszédet, melyben a munkás- és munkásbiztosítás kérdésével foglalkozott. Végül Szmrecsányi György szólalt föl, ami után a nagygyülés véget ért.