Az egységes kormányzópárt kudarca

Az elmult hét legnevezetesebb politikai eseménye Bethlen István gróf miniszterelnöknek az a kisérlete volt, hogy a nemzetgyülés ugynevezett mérsékelt elemeiből és egyuttal a nemzetgyülésen kívül állókból egységes kormányzópártot szervezzen.

Bethlenék azt, hitték, hogy szándékukat sikerül nagyatádi Szabó István mellőzésével keresztülvinni és tervük nyilvánvalóan az volt, hogy ma még nagyjából egységes kisgazdapártot széjjelrobbantsák. Ha Bethlen István gróf miniszterelnöknek sikerülne tervét megvalósítani, a régi munkapártra emlékeztető mérsékelt liberális és tul konzervativ alakulat jönne létre, mert hiszen ennek a pártnak zömét nagyrészben a volt munkapártnak hivei alkotnák. A miniszterelnöknek ez a kisérlete végleg megbukottnak tekinthető.

Az a föltevés, hogy nagyatádi Szabó István abban az esetben, hogy ha a laza összetételű kisgazdapártot szétrobbantani sikerül, csak néhányadmagával marad és ilyenformán ellenzékbe szorul, hamisnak bizonyult. Kitünt a legutóbbi napok tárgyalási alkalmával, hogy a kisgazdapártból mindössze a Schandl-Eörffy-sport, szóval nagy többségben inkább liberálisnak mondható pártnak konzervatív elemei állottak volna Bethlen István gróf miniszterelnök mellé.

A kisgazdapártnak ugyanis legnagyobb része rendületlenül kitart nagyatádi Szabó István mellett és követné őt az ellenzékbe, abban az esetben, ha Bethlen István gróf miniszterelnök komolyan hozzálátna terveinek megvalósításához. Megbízható értesüléseink szerint nagyatádi Szabó István hívei a mostani ellenzékkel együtt körülbelül kilencven főre rugnának, ez pedig olyan ellenzék, amelynek müködése a kormányzást lehetetlenné tenné. Sajátságos helyzet volna a Bethlen-féle kombinációban Rubinek Gyulának. Bethlen tervét a mostani keresztény nemzeti párttal és a díszszdensekkel együtt szeretné megvalósítani.

Rubineket olyan kapcsok füzik a földmíves és kisgazdapárthoz, amelyek az ő kiválását csaknem lehetetlenné teszik. És van még egy másik nagyon fontos körülmény is: Rubinek Gyula szélsőséges szabadkirályválasztó, tehát szinte lehetetlenségnek látszik, hogy együtt tudna működni a keresztény nemzeti párttal, azonkívül a disszidensekkel, akiknek jelentékeny része viszont exponált legitimista.
Kétségtelen, hogy nagyatádi Szabó Istvánt a Bethlen-féle kombinációból kihagyni egyelőre teljes lehetetlenség, mert ez nem szilárdabbá, hanem ellenkezőleg, sokkal bizonytalanabbé tenné a helyzetet és sokkal nehezebb volna a kormányzás, mint a mostani meglehetősen laza összetételü, egységes kormánypárt segítségével.

Viszont nagyatádi Szabó Istvánt a legutóbbi napoknak eseményei valóban elkedvetlenítették. A földmívelésügyi miniszter elkedvetlenedése különben már nem ujkeletű. Maguk a kisgazdapárti képviselők, nagyatádi Szabó István párthívei panaszkodnak állandóan, hogy a földbirtokreformot, nagyatádi Szabó István alkotását a kormány nem hajtja végre olyan erővel, mint amilyenre szükség volna, a hatóságok pedig igen sok helyütt utjában állanak a nagyatádi-féle háztervekről szóló törvény végrehajtásának. Ez is egyik oka nagyatádi Szabó elkedvetlenedésének.