Külföldi tornatanár-képzés Amerikában és Oroszországban

Amerika

Mind Észak-, mind Dél-Amerikában a testgyakorlás módja megoszlik a német tornarendszerű testgyakorlás között, sőt az észak-amerikai Egyesült-Államokban, még a svéd gymnastika is tért hódított. (A bostoni iskolákban svéd rendszer szerint végzik az iskolai testgyakorlást.)

Az észak-amerikai egyetemek ifjúsága angol módon a sportnak hódol. Mindezek daczára eddig, különösen a new yorki tornaszövetség fáradozása folytán a német tornarendszer van fölényben, főképen az iskolai tornázás tekintetében.

Dél-Amerikában a testgyakorlás terén a német tornarendszer és az angol testgyakorlás körülbelül egyformán van képviselve. A nagyobb városokban (Buenos-Airesben, Santiago, Valparaiso-, Concepciónban, Iquiqueben) általános elterjedésnek örvendenek az angol sportszerű clubok, de ugyanezen helyeken virágzanak a bevándorolt németek által alapított és ápolt tornaegyesületek is, különösen Chile-ben, azonkívül Porto-Alegreben, Montevideo-, Peru- és Caracasban, stb.

Az új világrészben is a testgyakorlásnak szabályszerű iskolai tanítása szükségessé tette a tanerők szakszerű kiképeztetését. Ez itt különösen az u. n. tornatanító-képezdékben (Turnlehrer-Seminare) történik, melyeket az észak-amerikai tornaszövetség tevékenysége alapított.

Az első, második és negyedik tornatanítóképző tanfolyamot New-Yorkban, a harmadikat Chicagoban tartották 1866 óta; a képezdét 1874-ben azután Milwaukee-ba helyezték át, a hol állandóan és jelenleg az észak-amerikai szövetséges tornaegyesület költségén külön e czélra mintaszerűen épült tornacsarnokban hatásosan teljesíti feladatát.

Dél-Amerikában 1891-ben német tanerők bevonásával német mintára Santiagoban 1, Chilanban 1 tanítóképezde, továbbá Santiagoban 2, La Serenában 1 tanítónőképezde és végre Santiagoban az "Instituto Pedagogies" név alatt tanárképző-intézet alapíttatott, a mely intézetek tantervükbe a tornát kötelező tárgyként bevették és abból is képesítést nyernek a chilei tanítók és tanárok.


Oroszország

A testgyakorlás és tornatanár-képzés ügye itt a mai napig sincs még biztos mederve terelve. Az oroszországi testgyakorlás 100 éves történetét a következőkbe foglalhatjuk össze: 1804-ben egy császári rendelet megengedi, hogy az egyetemi ifjúság a tánczra, a zenére és testgyakorlatokra is tanítható.

1819-ben a moszkvai egyetemre vonatkozó új rendelet meghagyja, hogy a nemes ifjúság tanításánál a szépművészetekre, a szép elméletére és a vitatkozásokra szánt órák a gymnastikára fordítandók; ugyanezt hangoztatja az 1828-ban kiadott állandó iskolai szabályzat. Minden rendeletek daczára az egyetemi testgyakorlás oly kezdetleges volt, hogy nyoma sincs.

Hatásosabban működött a német Holländer Albert, ki 1926-ban Birkenruh-ban (Livland) egy tornaintézetet nyitott. (Fennállott 1868-ig.) 1833-34-ben a svéd Pauli behozta a svédgymnastikát Szent-Pétervárott a katonai intézetekbe, és a hadsereg számára tornatanítókat és segédeket képezett ki.

Utódja, De Ron (svéd) 1845-ben svéd gyógygymnastikai intézetet alapított Szent-Pétervárott és nemsokára megbízást kapott arra, hogy nemcsak a katonai intézetek,hanem az összes helyőrségek és haditengerészet számára is tornatanítókat képezzen ki.

Ezt a feladatot később egy katonai tanintézet egyik tisztjére bízták. 1863-ban megszűnt az a tornatanító-képzés is. A tornatanítók hiánya érezhető lévén, a hadvezetőség 1865-ben Moszkvában katonai tornatanító semináriumot állított fel.

A De Ron féle gyógyintézetet átvette a még most is élő dr. Benesé, dr. Berglind pedig megalapította a szentpétervári orvosi társaságot, melynél 1872-ig ő vezette az orvosi testgyakorlást. Ez utóbbi intézet tornatanítókat és tornatanítónőket is képezett és képesített. Egy 1874. évi adat szerint a tanítási anyag volt: boncztan, a testgyakorlás paedagogiája és elmélete, gyakorlati ismeretek, 1876/77. isk. évben ez a társaság is feloszlott.

Ez időben már a katonai körökben is kezdett tért hódítani a német tornarendszer. A svéd és a német tornarendszerből azután egy új testgyakorlási irány keletkezett, melyet ma specziális orosz katonai testgyakorlásnak nevezhetünk.

Ezen alapon létesült 1885-ben Wladimír nagyherczeg, katonai főparancsnok rendeletére Szent-Pétervárott egy torna- és vívótanfolyam, melynek feladata az volt, hogy lehetőleg egyöntetűen tornaerőket képezzen a hadsereg részére. Az intézet élén egy tábornok áll, mellette egy törzstiszt és egy orvos.

A tanítás gyakorlati és elméleti. Minden szakot külön tanár ad elő. Czivil tornatanítóképző intézetek rendszeresítve nincsenek; csak időközönként tartanak (pl. 1889-ben) Szent-Pétervárott hónapig tartó tornatanfolyamokat, a melyeknek vezetésére katonai tiszteket és altiszteket alkalmaznak. Ezek azonban a szükségletet nem elégítik ki. Rigában 1883-1887-ig Engels A. (német tornatanító) privát tornatanító- és tornatanítónőképző intézetben több tornatanítót és tornatanítónőt képesített.