Három hír

Ostenburg Gyula fogsága
Ismeretes, hogy a királypuccsal kapcsolatos bűnpörben a magyar kir. Honvédség főparancsnoka letartóztatását rendelte el Ostenburg Gyula ellen, bár 9 nappal korábban a legfelsőbb katonai törvényszék bírói tanácsa szabadlábrahelyezését rendelte el. Ostenburg védője, harasztosi Király Ferenc dr. már benyujtotta felfolyamodását a letartóztatás elrendelése miatt és ebben kiemeli, hogy az ujólagos letartoztatás bár formailag lehetséges, de jogerkölcsileg képtelenség.

Törvényellenesnek deklarál a védő az illetékes parancsnok letartóztatási határozatát, mert ezzel szembehelyezkedett a legfelsőbb fokban eljáró honvédtörvényszék jogerős döntésével, anélkül, hogy az uj vizsgálati fogság okait megjelölte és körülirta volna. A védő felfolyamodás folytán ujra fölterjesztik az iratokat a legfelsőbb honvédtörvényszékhez, ahol a legközelebbi napokban döntenek Ostenburg Gyula szabadlábrahelyezésének kérdésében.

Irországban terjed a zavargás 

Párisból jelentik: Craig kiáltványt intézett a néphez, amelyben bejelenti, hogy minden intézkedést megtesz, ha az angol kormánynak sem sikerül Ulsterben helyreállitani a rendet. Belfastban a helyzet komoly. Összeütközések voltak, amelynek során lövöldözésre került sor. A rendőrség kénytelen volt gépfegyvereket használni a rend helyreállitására. Déli Irországban irreguláris bandák operálnak. (MTI.)

A népszövetség teremtheti meg a világbékét

A Magyar Béke Egyesület meghívására vasárnap délelőtt 11 órakor a kereskedelmi csarnok dísztermében a németországi békeegyesület elnöke, Quidde Lajos müncheni egyetemi tanár, a bajor országgyűlés volt alelnöke előadást tartott a békemozgalom mostani céljairól és feladatairól. Dr. Giesswein Sándor elnöki üdvözlő szavai után az, előadó fejtegette, hogy a pacifizmus végcélja a háborúnak mint a népek közötti viszályok elintézési módjának kiküszöbölése, jogi szervekkel való helyettesitése.

Ma már a háboru leküzdése nem csak erkölcsi, hanem gazdasági szükségesség. A háboru leküzdésére szolgáló eszközt a nemzetközi politika szervében, a népszövetségben látja. Ez ugyan a mai alakjában csak torzkép, de lapján épiteni lehet. Megvan győződve, hogy a népszövetség közeledik az amerikai felfogás felé, valami kompromisszum alapján. A békeszerződések revizióját nem lehet elérni sem a bolsevizmus világforradalmával, sem teljes lefegyverzett állapotunkban a revans gondolattal. Az orvosság csak a jogi alakban van s ezért becsületes népszövetségi politikára van szükség.