Külföldi tornatanár-képzés Spanyolországban és Franciaországban

Spanyolország

A testgyakorlást ide Amoros ezredes hozta be 1800. év elején a madridi nevelési irányú torna intézetének megnyitásával.

 

Amorost méltán sorozhatjuk a modern tornaoktatás lelkes és fáradhatatlan harczosai és megalapítói közé; mert az ő kezdeményezésének és tevékenységének lehet köszönni azt, hogy a tornarendszer mindig nagyobbodó elterjedésnek örvend úgy egyesületileg, mint az iskolákban.

 

A spanyolországi tornatanítást, már csak azért sem lehet hátramaradottnak tartani, mert Spanyolország a tornatanárok és tornatanárnők kiképeztetése czéljából alapított madridi „ Escuela Normal Central de Gimnastica”-ja” oly tudományos alapra van fektetve, oly gazdag és teljes tantervvel rendelkezik s az elmélet és gyakorlatot oly szerencsésen tudja egyesíteni, hogy ezen állami intézetet mintaiskolának tekinthetjük.


A nevezett intézet az 1883. márcz. 9-én királyilag szentesített törvény alapján állíttatott fel; de csak 3 év múlva kezdte meg működését. A tornatanfolyam tartalma 2 év. Az első évfolyam tanítási anyaga: Emberi boncztan, sebészet, szabad torna gyakorlatok, vitőr-, kard-, fegyver- és rúdvívás. A 2-ik évfolyam anyaga élettan és hygieina, szergyakorlatok, iskolai testneveléstan.


A tornatanárnőjelöltek és a tornatanítójelöltekkel együttesen hallgatják a tárgyakat, kivéve a neveléstant, melyet külön a tornatanítónő ad elő. A törvény kötelezővé tette az úszás és lovaglás tanítását is, de ezeket eddig, pénz hiányában, nem vették be a programba.

 

Rendkívüli tanítás tárgyát képezik még: a spanyol és külföldi játékok: A magasságok- és távolságoknak, a hang irányának és erősségének megmérésére, illetőleg megbecslésére szolgáló látási és hallási gyakorlatok; verseny- és kitartó-futással s ugrási gyakorlatokkal összekötött kirándulások a szabadba; a csónakázás elméleti és gyakorlati tanítása; kerékpározás; karabin és pisztoly czéllövészet.


Az intézet élén egy igazgató és a tornatanárnők élén egy igazgatónő áll. Az intézet orvosi tananyagának tanítása egy nyilvános klinikában történik, a hol mindazon betegségi esetek kezeltetnek, melyek az orthopediával és testgyakorlással összefüggésben vannak; azonkívül egy anthropometrikus statisztikát is vezetnek.

 

A klinikai tanítást és testméréseket az intézet igazgatója vezeti; segítségére van 2 orvos.
A testméréseknél a legújabb és legtökéletesebb eszközöket használják. Mérik a fej átmérőjét, a hasüreg elő- , hátsó- , és mélységi tengelyét be- és ki légzésnél, a kerületét, a medencze szélességét, a karizomerőt, a láb-, nyak és czomb kerületét, a mellkas tágulási képességét; felveszik a tolás, húzás, felhúzódás, támaszba tolódás és leereszkedés erőméreteit ; nem kevéssbé érdekesek és fontosak a távollátásra, hallási és ütemérzékre, a hang minőségére stb. vonatkozó észleletek.

 

Az itt nyert adatok kettős czélra használnak:

 

1. adatokat nyújtanak madridi lakosság physikai erejének általános statisztikájához és

2. összehasonlíthatják általuk a hallgatók illetőleg a tanulóknak testi állapotát az intézménybe (iskolába) belépés és az abból való kilépés idején.

 

Gazdag és tudományos szempontból fontos anyagot gyűjtenek össze ily módon. Az ily intézetből kikerült inteligens tanerők hivatva vannak a spanyol tornaügynek felvirágoztatását előmozditani, a mi annál inkább szükséges, mert eddig a spanyol közérzület nem tulajdonított a testi nevelésnek oly fontosságot, mint pl. a német és az angol. A privát intézetek meglehetősen ápolják a testgyakorlást; legelhanyagoltabbak a e tekintetben a népiskolák.

 


Francziaország

A tornázást a VII. Ferdinánd üldözése elől Spanyolországból ide menekült és itt letelepedett Amoros, spanyol ezredes hozta be 1814-ben.

 

Párisi magántornaintézetében tornatanítói tanfolyamokat is tartott. Ezek hallgatására 1820. év óta a marsmezei katonaiskola is tisztjeit és altisztjeit ideküldötte. Amoros később (1952-ben) megbizást kapott, hogy a katonai tornázásra egy mintaiskolát szervezzen. E megbizatás folytán alapította meg Joinville-le Portban a mai napig is működő - tornatanítókat képző - katonai testgyakorlóintézetet.

 

Bár a franczia kormány a tornázást a lycé-ekben, collége-ekben, a tanító- és tanárképzőkben már 1865-ben (és 1872-ben a leányiskolákban) kötelezővé tette, mindamellett a tornázás csak 1872 óta kezdett általánosan terjedni és virágzásnak indulni. Civil tornatanítóképezdéje azonban most sincsen.

 

A tornatanítók legnagyob része a joinville-le-porti tornatanintézetből kerülnel ki; itt egy félévet töltenek és azután visszatérnek csapattesteikhez, kivéve azon kiválóbbakat, kik mint "moniteur generaux" visszamaradnak az intézetnek. - A félévi tanfolyam tartama febr. 1-től július 12-ig és augusztus 1-től jan. 15-ig a tornaosztály részére.

 

Az osztályt (tisztek és közemberek) 2 század alkotja. Egy század külön a vívóiskola osztályát képezi, melynek tanfolyama 1 éves és febr. 1-től jan. 15-ig tart. A kik be nem válnak, azok júl. 12-én viasszaküldetnek csapataikhoz. A növendékek tizedesi rangban vannak, az előtornászók altisztek. Itt 2 kapitány működik, mint művezető és egy törzstiszt (zászlóalj parancsnok), mint az iskola parancsnoka.

 

A tanítási anyag: 1. tornázás (szabadgyakorlatok, boxolás, botgyakorlatok, úszás és szereken való gyakorlatok); 2. vitőr- és kardvívás; 3. lovaglás; 4. tűzoltási gyakorlatok; 5. csónakázás; 6. czéllövés. Ezeken kívül útmutatást kapnak az élettan, a boncztan és egészségtan elemeiből. A tanfolyam közepén és végén vizsgálatot tesznek. Hogy egy valaki egy állami tanintézetnél tornatanár lehessen, annak egy egyetemen vizsgálatot kell tennie és azon tornatanári oklevelet nyernie. Ilyen vizsgálatot egy évben egyszer tartanak. Ezen a jelöltek, a gyakorlaton, tornázáson kívül, az élettan-, boncztan-, egészségtan- és paedagogiából könnyebb kérdéseket kapnak.


A franczia középiskoláknál, tanítóképző-intézeteknél, valamint Páris és nagyobb városok elemi iskoláinál a tornatanítást külön okleveles tornatanár, illetőleg tanító vezeti; a többi elemi és népfőiskolánál a tanító van megbízva a tornatanítással.


Meg kell jegyeznünk, hogy Francziaországban 1800. év óta a tornázás mellett angol ifjúsági játékok (labdajátékok, football, stb.), továbbá futás, csónakázás, kerékpározás, boxolás, vívás is meghonosodtak. Ez a "franczia" tornarendszer.