Pótrendelettel reparálják a valorizációs intézkedéseket

A valorizációs törvényjavaslat, melyet az egységes párt 12-es bizottsága hosszu vita után letárgyalt s amely előreláthatóan szerdán kerül a nemzetgyűlés plénuma elé, igen nagy nyugtalanságot vált ki politikai körökben. Magában az egységes pártban is meglehetősen diverzálók a vélemények a legfontosabb kérdésekben. Az ellenzék pedig – mint ismeretes – teljes erejével és felkészültségével fogja a javaslatot támadni. 

Mint politikai körökben hírlik, a javaslat ellen a legerélyesebb harcot indítja az ellenzék s a szerdai napon már Beck Lajos dr., aki a kampányt a javaslat ellen bevezeti, komoly argumentumok kiséretében fog rámutatni arra, hogy a kormány tervezete egyáltalán nem felel meg a reális életnek. 

Értesülésünk szerint maga a kormány is belátta, hogy valorizációs rendelete nem felel meg a reális gazdasági élet követelményeinek s a gazdasági érdekeltségek nyomása alatt pótrendelet kiadását határozta el. 

Teljesen illetékes és beavatott helyről a kiadandó pótrendeletet fontosabb intézkedéseire nézve az alábbiakat sikerült megtudnunk: 

1. A folyószámla követelések március 31-iki értékkel automatikusan takarékkorona követelésekké változnak át, hacsak az érdekelt felek kifejezetten másban nem állapodtak meg. 

2. Az adósnak joga van tartozását március 31-ig papírkoronában kifizetni. Amennyiben március 15-én hitelezőjét értesítette, a fenti joga fenmarad április 15-éig. Ezután azonban az adós tartozása március 15-iki értékeléssel takarékkoronává változik át. 

3. A Jegyintézet február 20-ika után csak takarékkoronáról szóló váltókat fogad el. 

4. A Jegyintézet köteles a február 20-ika előtti váltókat is takarékkoronában leszámítolni, ha a váltókötelezettek egyike a takarékkorona rizikót magára vállalja. 

5. A pénzintézeteknek február 20-án tárcájukban volt papirkorona váltókat a Jegyintézet és a Pénzintézeti Központ közös akcióval a Pénzintézeti Központ utján még egyszer papirkoronában leszámitolja. 

Ezek volnának azok a fontosabb intézkedések, amelyeket a valorizációs rendeleten végrehajtani szándékoznak. Gazdasági körökben értesülésünk szerint a pót rendelettől nem sokat várnak s az érdekképviseletek továbbra is ragaszkodnak a valorizációs rendelet visszavonásához.