Amire minden falunak vigyáznia kell…

A földreformot minden faluban úgy kell megoldani, hogy nyomában általánosan nyugalom szállja meg a lelkeket. Az természetes, hogy akármilyen becsületesen hajtják végre a reformot, mindig lesz néhány izgága ember, aki nincs megelégedve.

De úgy szokták mondani, hogyha a jó Isten maga lejönne földreformot csinálni, még az se tudna talán mindenkinek a kedvére tenni. Ép ezért csak arról van szó, hogy általánosságban megnyugvást biztosítson a reform elintézése.

A földmívelő nép boldogulása és nemzeti összetartásunk volt mindenkor a cél, mikor a törvény józan végrehajtása érdekében dolgoztunk. Most is azt tesszük, mikor a reform végrehajtásának fontos szakaszánál minden falu figyelmét fölhívjuk a bíráskodás új rendjére.

Egy-egy falu földreform-ügye nem a helyszini tárgyaláson dől el, hanem Budapesten az Országos Földbirtokrendező Bíróságnál. Ez a bíróság hoz ítéletet a helyszini tárgyalást vezető bíró javaslata alapján. Eddig a bíróság zárt ajtók mögött tanácskozott az ítélet meghozatala előtt. Nem volt szükség ügyvédre, mert egyik fél se vehetett részt a tárgyaláson.

A földreformnovella azonban változtatott ezen a renden.
A nemzetgyűlés határozata folytán októbertől kezdve az Országos Földbirtokrendező Bíróság a megváltási javaslatokat nyilvánosan tárgyalja. A tárgyaláson a megváltást szenvedő földbirtokosok és a földet kérők – ez utóbbiak a választmány három tagja útján – személyesen és jogi képviselőik útján jelen lehetnek. 

Az Országos Földbirtokrendező Bíróság az egyes községek megváltási ügyeinek tárgyalására határnapot tűz ki. A határnapot az illetékes tanács elnöke hét nappal előbb tűzi ki. Most már az a kérdés, hogyan értesülnek erről a határnapról a felek? Az Országos Földbirtokrendező Bíróság nem idézi meg a tárgyalásra őket, hanem csupán a bíróság folyosóján kifüggesztett hirdetőtáblán közli az egyes tárgyalási határnapokat.

Nagyon természetes, hogy erről magától sem a birtokos, sem az igénylők nem szerezhetnek közvetlen tudomást. A bíróság viszont nem értesíthet minden egyes felet, mert ez rendkívül megszaporítaná a bíróság amúgy is sok bürokratikus munkáját. Végtére is mindenkinek saját érdeke, hogy – ha a mód adva van – tudomást szerezzen róla, mikor kerül saját ügye tárgyalásra. 


Gondoskodás történt arról, hogy a földigénylők is értesüljenek, mely napon tárgyalja falujuk megváltási ügyét az országos bíróság. A „Falu” Országos Földmíves Szövetség (Budapest VIII., Vas-u. 10.) magára vállalta, hogy a hozzá forduló falvak népét rögtön értesíti a tárgyalási nap kitüzéséről. 

Ez a szövetség a falvak ügyének védője, bizalommal fordulhat hozzá minden falu földigénylő választmánya, mert ez a szövetség a földmívelésügyi minisztérium felügyelete alatt működik földreformügyekben. 

A szövetség nemcsak az értesítést vállalja, de azt is, hogy saját ügyészeivel képviselteti a nyilvános tárgyaláson a földigénylőket. 

Erre nagy szüksége van minden falunak, mert egész bizonyos, hogy a megváltást szenvedő földbirtokosok ügyvédekkel képviseltetik magukat a tárgyaláson. Ha már most a földigénylők jogvédelem nélkül maradnak, ebből csak hátrány származhatik rájuk az ítéletnél. 

Minden falu jól teszi tehát, ha már most ír a „Falu” Országos Földmíves Szövetségnek s felkéri, hogy igénylőinek védelmét az OFB-nél vállalja el. Ezzel eleve biztosítja magát, hogy előre értesül a tárgyalási határnapról s nem marad jogvédelem nélkül a tárgyaláson.