A legitim kereskedelem a szövetkezetek kiváltságai és állami támogatása ellen

A Füszerkereskedők Országos Egyesülete kezdeményezésére vasárnap a régi képviselőházban országos kereskedő- és iparos kongresszus gyült össze, melyen az ország minden részéből jelentek meg kiküldöttek és az összes ipari és kereskedelmi érdekeltségek, valamint a kereskedelmi és pénzügyminisztérium képviseltették magukat.

Az országos kongresszus báró Szterényi József nyitotta meg, aki beszédében rámutatott arra a nehéz küzdelemre, amit ma a kereskedők és iparosok a létfentartásért folytatnak. Arra kérte a megjelenteket, hogy minden politikai kérdést kapcsoljanak ki a tanácskozásból és kizárólag az aktuális gazdasági sérelmeket tegyék szóvá, mert minden gazdasági igazság elhomályosodik, ha politikai nézőpontból kerülnek a közvélemény elé.

Utána dr. Kemény Dezső titkár felemlitette, hogy egyes szövetkezetek állami kiváltságokkal és támogatással a legitim kereskedelemnek sulyos anyagi károkat okoznak. A szövetkezetek müködése elfajulást mutat, mert nemcsak tagjaiknak, hanem a nagyközönségnek is árusitanak, sőt sok helyen osztály- és felekezeti izgatások segitségével teremtik meg az üzleti forgalmukat.

A következő szónok Szász Elemér, aki előterjesztette a határozati javaslatot, melyben kérte, mondja ki a kongresszus, hogy a háborus kényszer folytán és a háborus áruhiány ürügyével életbeléptetett, az alapitáskor mindenkor ideiglenesnek, vagy átmenetinek deklarált városi, hatósági és állami elárusitó bódék és a kézműipar körébe tartozó üzemek, ipartelepek, mühelyek fokozatos, mielőbbi megszüntetését követeli. A kongresszus a határozati javaslatot egyhangulag elfogadta.

Ezután Bodrogi József az adókérdés kapcsán rámutatott arra, hogy az általános kereseti adó kivetésének eddigi rendszere tarthatatlan, miért is kéri a minisztériumot, hogy nyomatékosan hivja fel a pénzügyi hatóságokat arra, hogy az adózók által kötelezően vezetett és ellenőrzött, hitelt érdemlő könyvek eredményeit a kivetéskor fogadják el.

A meginduló vitában Bugyi Antal nemzetgyülési képviselő a kereseti adó kivetése körül tapasztalható sérelmeket tette szóvá. Dr. Fábián Béla nemzetgyülési képviselő pedig kijelentette, hogy a kongresszuson hallottakat a nemzetgyülésen szóvá fogja tenni. A kongresszus báró Szterényi József zárószavával ért véget.