Pornográf kereskedelem Budapesten

Magyar könyvkiadók milliós erotikus díszalbumai. – Külföldről is özönlenek a titokban terjesztett erkölcstelen könyvek.

A rendőrség irtóhadjáratot indít az erkölcstelen könyvek ellen.

Az utóbbi időben a rendőrség erkölcsrendészeti osztályának detektívjei a királyi ügyészség utasitására egész sereg budapesti kömyvkereskedő és kiadóvállalat ellen jártak el pornografikus könyvek, erkölcstelen képekkel teli albumok készítése és forgalombahozatala miatt. Amikor ugyanis a könyvek aránytalanul felsrofolt magas ára következtében a könyvvásárlók száma erősen megcsappan és a könyvkiadók nagy része mindössze egy kis számu, de tehetős réteg, a ritkaságkedvelő és könyvgyüjtő milliomosok kedvéért kezdték megjelentetni pergamentbe és bőrbe kötött, gondos és drága kiállításu kiadványaikat, kézenfekvő volt a gondolat, hogy a gyüjtők kedvéért olyan könyveket is ki fognak adni, amelyek egyáltalán nem kerülnek a nagyközönség elé. Sőt nem kerülnek a hatóságok szemei elé sem, azt kizárólag a nagypénzű kiváltságosok, akik ügyes ügynökök révén korlátolt példányszámban előre előjegyezték, kapják meg.

Egyre-másra láttak tehát napvilágot a különböző Pazar köntösű, a legtöbbször tagadhatatlanul művészi, bár mocsaras talajból kinőtt illusztrációkkal díszített erotikus albumok és hovatovább erősen elszaporodot a fővárosban az erotikus könygyüjtők száma. Ma mintegy husz ilyen magyar könyvkiadóvállalattól kikerült erotikus „díszmunka” forog közkézen előkelő klubok szőnyegekkel berendezett milliárdos magánlakásokban, az Ausztriából és külföldről becsempészett hasonló irányu munkák sáma légió és több ezer hatalmas értéket képviselő erotikus könyvtár, huzódik meg előkelő budapesti dohányzószobák gondosan rejtegetett, Wertheim-záros könyvszekrényei mélyén.

A beteges, sőt veszedelmes jelenséggel szemben a rendőrség ugyszólván tehetetlenül áll. Amig nyilvános forgalomba nem kerülnek, a rendőrségnek nincsen módjában üldözni ezeket a könyveket, sőt – följelentés hiányában – a szennykereskedelem üzérkedői és a bünös könyvkiadóvállalatok ellen sem járhat el.

A postai szállitás során, a cenzura ügyosztály révén, ugyan sokat elkoboznak, kü,lönösen a külföldről érkező ilyenfajta könyvekből, a magyar műveket azonban kufárok utján küldik szét és a csempészésben is fejlett technika alakult ki e téren. Hogy mégis – különösen a közelmultban – az erkölcsrendészeti osztály detektivjei oly gyakran jártak el pornografikus és erotikus könyvek elkobozásaq körül, annak oka, hogy a sok milliós hasznot zsebelő üzleti élelmesség telhetetlen kapzsiságában már egész szemérmetlenül terjesztette e méregdrága munkákat.

Voltak belvárosi könyvesboltok, ahol ha nagyobb vásárlást eszközölt valamelyik bizalomgerjesztő külsejű férfi, nyíltan eléje rakták – természetesen a pult alól, rejtettebb helyről elővéve – kinálásra ezeket a Pazar kiállitásu diszmunkákat. Az egyik könyvkereskedő pórul is járt így, mert egy teljesen ártatlanul, vásárlásra betévedt detektívfelügyelő elé teban átvizsgálták a raktárát és bőséges számban foglaltak le bel- és külföldi erotikus szennykönyveket.

Feljelentés esetében természetesen a legnagyobb szigorral jár el az erkölcsrendészeti kapitányság és a belügyminisztérium, mint a pornografia ellen alakult nemzetközi küzdelem végrehajtó szervei.
A rendőrség munkája

A Hétfői Hirlap munkatársának alkalma volt a pornográfkereskedelem terjedéséről és a rendőrhatóságoknak ez ellen folytatott megfeszített küzdelméről beszélgetést folytatni a budapesti államrendőrség egy magasállásu főtisztviselőjével és a tárgyról illetékes helyről a következő felvilágositást kaptuk:
- A kontinens összes rendőri hatóságai a legnagyobb eréllyel igyekeznek gátat vetni a pornográf termékekkel és ábrákkal folyó üzérkedésnek. Ez a harc azonban – sajnos – európaszerte igen nehéz, mert a közönség egyáltalán nem támogatja a rendőrséget ezirányu tisztitó munkájában: a legnagyobb ritkaságok közé tartozik a magánosok részéről érkező ilyenirányu följelentés. Mintha a közönség hallgatólag a cinkosává szegődnék a szennykereskedők ez ocsmány táborának.
Prospektus a pornográfáruról.
- A bécsi rendőrség a minapában ért el jelentős eredményeket a pornográfkereskedelem üldözése terén, leplezvén – a legnagyobb csendben folyt hosszu és fáradságos nyomozás betetőzéseül – az európai szennykereskedelm hálózat egyik központi szervét és ártalmatlanná téve annak főkolomposait és résztvevőit. Hetekkel ezelőtt ugyanis a bécsi rendőrigazgatóság kezébe egy a legnagyobb titokban és óvatossággal terjesztett, díszes kiállításu prospektus került, mely pornográf nyomtatványokat, fényképeket, albumokat és rajzokat reklámozott és ajánlott. A számos illusztrációval diszitett Pazar köntösű füzet az érdeklődőket különböző poste-restante levelekre, postafiókokra, - így a Ferenc József-pályaudvar 156. számu postafiókjára, lapok kiadóhivatalainak jeligés levelezésére stb. – utasította, azzal az átlátszó megjegyzéssel, hogy csak felnőttek és tudományos célokra gyüjtők irjanak.
- Ezen a szálon a bécsi rendőrség megindította a nyomozást, melyet Habison dr. udvari tanácsos és Langer dr. kormánytanácsos irányításával, fáradságos nyomozás után elfogtak egy Emil Bordnick nevű rokkant katonát, akiről csakhamar kiderült, hogy valódi neve Rudolf Eckel és hogy hasonló deliktumokért többször volt már büntetve. Lassanként sikerült kézrekeríteni Bécsben és Linzben a bünszövetség tagjait a vezérekkel együtt – Raphael Ascher, Sobil fényképész voltak a vezetők – elfogni, sőt rajtaütni a pornográfközpont műhelyein és raktárain is, amely egy külön e célra bérelt magánlakásban volt.
- A szövetség egy pornográf folyóiratot is kiadott „Die Lampe der Psiche” cím alatt és e szinte tékozlóan Pazar köntösű, méregdrága folyóirat egész sereg előfizetővel rendelkezett Magyarországon is.

A magyar pornográfiák.

Magyarország a kilencvenes években a pornográf szennykereskedelem főfészke volt. Innen árasztották el egész Európát ezzel az áruval. Külföldön ugyanis korábban megkezdték üldözésüket, míg nálunk csak Boda Dezső főkapitány 1908 tájban vette fel a harcot hathatósabban az egész kontinensen hirhedt magyar gyártmányu szennytermékek készítői és forgalomba hozói ellen. Ekkor leplezték le V. Ignácné és fiainak kocsirakományra való pornográfárut szállitottak be a főkapitányságra. A mai idők ismét kezdenek veszedelmesen hasonlítani az akkori állapotokhoz: ismét igen sokan foglalkoznak és vagyonosodnak Magyarország e szennykereskedelem-fajtája révén és külföldön megint kezd hirre vergődni a magyar pornográfáru. Ideje, hogy a rendőrhatóság erélyes kézzel belenyuljon ebbe a darázsfészekbe.
- A rendőrség munkáját azonban, ismételten, a leghatásosabban elősegíteni a nagyközönség, ha minden, a tudomására kerülő esetről – a kávéházi mozgóárus suttyomban történő kinálgatásától kezdve a legnagyobb titoktartással terjesztett prospektusokig és hirdetményekig – azonnal jelentést tenne a rendőrségnek.