Az adószedést egyre több helyhatóság tiltaná

Hevesmegye tiltakozása a belügyminiszteri rendelet ellen

Heves vármegye szept. 28-iki közgyűlésén foglalkozott a belügyminiszternek az önkéntes adófizetés dolgában legutóbb kibocsátott rendeletével s 112 szóval 12 ellenében elhatározta, hogy a rendeletet figyelembe nem veszi és a vármegye területén levő összes városnak és községnek megtiltja a meg nem szavazott adó elfogadását.

Megtagadott adószedés

Az önkormányzati joggal fölruházott törvényhatóságok, városok, községek gyűlései egymás után hozzák meg a határozatot, hogy az országgyűlés által meg nem szavazott adókat az adóhivatalok önkéntes befizetésre se fogadják el. Szeged város közgyűlése is szótöbbséggel ily határozatot hozott, valamint Debreczen, Miskolcz és több város és törvényhatóság.

  

Az adók el nem fogadása nemcsak az államot, hanem a városokat és községeket is sújtja –
mert az állami adó szolgál kulcsnak a községi adókhoz. A hatóságok határozatait a belügyminiszternek kell megerősiteni, hogy törvényessé váljanak. Úgy hallatszik, hogy a belügyminiszter semmi oly határozatot meg nem erősit, mint törvénybe ütközőt.

A belügyminiszter rendeletet intézett a hatóságokhoz.
A rendelet azt mondja, hogy igaz ugyan, hogy a törvényhatóságokról szóló 1885; 31 törvényczikk 20. szakasza a végrehajtás kötelezettségének szabálya alól kiveszi az országgyűlés által meg nem szavazott adó tényleges behajtására vonatkozó rendeletet, azonban a közadók kezeléséről szóló 1883. évi 44-ik törvényczikk parancsolólag kimondja, hogy a részletfizetések feltétlenül elfogadandók.
 
Előreláthatólag a törvényhatóságok határozatainak megsemmisitése már a közeli napokban megtörténik.