Vasárnap megnyílt az ébredők kongresszusa a szabadkőművesek palotájában

Az Ébredő Magyarok Egyesülete országos kongresszusát nyitották meg a Podmanitczky-utcai szabadkőmüves-palota nagytermében.

Eckhardt Tibor országos elnök nyitotta meg a gyülést. Arról tartott szabadelőadást tombolva helyeslő hallgatóságának, hogy miként lehet a nemzeti gondolatot nemzetközi vonatkozásban
érvényesíteni.

— A tavalyi országos közgyülésünkön hangoztattam – mondotta – a nemzeti eszmének a nemzetközi vonatkozásban való érvényesítését. Ez akkor még a külföld részéről is bizonyos ellenszenvet váltott ki. Azt kérdezték csodálkozva: hogyan támadhatjuk mi az internacionalizmust, amikor kapcsolatokat keresünk vele. Azt mondták, hogy ez fából vaskarika. Rá akarok mutatni arra, hogy ez igenis lehetséges. Az emberiség fejlődésének szempontjából a nemzetközi kapcsolat pótolhatatlan. Ha nemzetközileg nem fognak össze az egyes nemzetek a szintén nemzetközi talajból kinőtt zsidómétellyel szemben, akkor egész Európa veszedelembe jut. Primitiv fölfogás az, amely minden magyarul beszélőt magyarnak tart.

- Ilyenek a Rákosi Jenő magyarjai! (Fölkiáltások? "A Világ magyarjai is!") Ezek mimikri magyarok. Biológiai értelemben vett fajokról alig beszélhetünk, azonban történelmi fajokról igenis, beszélhetünk. A legutolsó havasi pásztordalnak is több a jelentősége, mint az egész eszperanto-nyelvnek. Ám a nemzeti gondolatnak is vannak hibái. A XIX. század hibái a csuf világháboruban robbantak ki.

- Vissza kell utasítani a vádat, mintha a nacionalizmus más nemzetekkel szemben elnyomó szándékokat táplálna. A lenéző, nyegle nacionalizmust nem tudom helyeselni. Az elmult Magyarország legnagyobb büne volt az, hogy fölényes nyegleséggel társadalmi uton intézte el a nemzetiségi kérdést, a maga egészében azonban megoldani nem tudta. Minden külföldi támogatásra alapított gondolat elhibázott dolog.

Eckhardt ezután bejelentette, hogy pontosan meg fogja jelölni az év mind a tizenkét hónapjára eső ébredőmunkát. Nem tudom, többség vagyunk-e? (Zajos fölkiáltások: "Többség vagyunk!") Lehet, hogy ma még kevesen vagyunk, de a Hadur itt van velünk!

A hallgatóság percekig állva tapsolta és éljenezte Eckhardtot!.  A terem másik sarkából pedig többen kiabálni kezdtek: A karzaton zsidók vannak!

A zaj lecsillapulta után Méhely Lajos egyetemi tanár, nagy könyvvek a hóna alatt, lépett az emelvényre és bejelentette, hogy az élettudományból fog előadást tartani. Ez aztán minden baj nélkül meg is történt.

Budai Dezső, a Beszkár vezérigazgatója, a Keresztény Község Pártról beszélt. Azt mondta, hogy 3 1/2 éven át ők csak tanulmányuton voltak a városházán és a 365 bizottsági tag közül egyetlen egy sem tévedett meg, amig az előző törvényhatóság 270 millió aranykorona adósságot csinált, csak azért, hogy magának, gseftet teremtsen.

Ezzel a meglepő kijelentéssel véget ért a kongresszus első napja.