Három új miniszter a gazdaság élén

Hieronymi Károly kereskedelmi miniszter

Az új miniszterium legidősebb tagja, 1826-ban született, Budán.
Mint mérnök kezdte meg pályáját, de nagy tehetségei hamar feltüntek s gróf Mikó Imre, a kiegyezés után az első közmunka- és közlekedési miszter, titkárjának hivta meg. Aztán gyorsan haladt fokról-fokra. Volt már államtitkár a közlekedésügyi minisztériumnál, volt számvevőszéki elnök, a Wekerle-kabinetben mint belügyminiszter működött, állott vasutak élén, bank élén s mindenütt nagy tehetségnek bizonyult.

De igazi helyén csak most van e tárczánál, mert úgyszólván ő az egyetlen magyar államférfi, a ki a kereskedelem szövevényes vérkeringését pontosan ösmeri.

Most hatvanhét éves, de még ruganyos, nagy munkaerő s gazdag tapasztalatok állanak a háta mögött.

Törvénytiszteletét s egyszersmind személye vonzó erejét az mutatja legjobban, hogy mikor belügyminiszter volt, kétszer bukott meg egy-egy választó kerületben (tiszta eszközökkel dolgozva), mig ellenben a most folyó országgyűlésre, mikor hatalom nélkül állott, két kerület: Csacza és Szatmár ajándékozta meg mandátumával.


Tallián Béla földmivelési miniszter

Szerencsésnek kell elismerni a földmivelési tárczára nézve a Tallián Béla kinevezését.
Talliánt két szóval lehet jellemezni: okos ember, a ki kedves is. A gyakorlati élet figyelmes szemlélője, a kinek éles szeme van a bajok felismerésére s azonfelűl elég érzéke van magyar orvosságot kifundálni a gyúgyulásra. 

Tallián most ötvenkét éves, de még ruganyos fiatal embernek látszik. Erélyes, parancsolni tudó ember, de azt oly modorban teszi, hogy öröm neki szót fogadni. 


A közigazgatást kitünően ösmeri, mert az aljegyzőségtől és a szolgabíróságtól fel a főispánságig mindenféle állásban szolgálta a vármegyét, Torontált, Somogyot, Békést. A népet is ösmeri alaposan, mert török-kanizsai birtokát maga kezeli, mintaszerűen, a hol közelről látja az alföldi szocziálizmus növekedését, a munkásviszonyokat, stb. Ezekkel egyszer-kétszer a Házban és az ujságokban is foglalkozott, általános figyelmet keltve. 

Tallián Béla régi magyar családból származik.
1851-ben született a somogymegyei Szabás községben. Először Torontálmegye aljegyzője lett, aztán különféle megyei hivatalokat viselt, mignem Somogy-, majd Békés- és Csongrádmegyék főispánjává nevezték ki. 1896 óta képviselő, 1901 óta a képviselőház alelnöke volt. A felesége révén, (a ki Baich leány) rokonságban volt a szerb Obrenovics királyi családdal is. Török-Kanizsán igen szép birtoka van s mint kitünő gazda ismeretes, a ki mindig szivén hordta a munkás nép érdekeit is.


Lukács László pénzügyminiszter

Az előbbi kormányból csak Lukács László és Plósz Sándor léptek át az újba.
Lukács László kedves embere a királynak s nélkülözhetetlen ember az országra nézve, mert a pénzügyi dolgok mindenféle csinját-binját, szövevényét senki sem ismeri jobban, mint ő. 

Lukács László Zalatnán született 1850-ben.
Először tanár volt a győri jogakadémián, majd leköszönve, atyja bányaműveinek vezetését vette át. 1878-ban országos képviselővé lásztották. Később pénzügyminiszteri tanácsos lett, majd államtitkár.

Midőn pedig báró Bánffy Dezső jutott a kormány élére, akkor ő lett a pénzügyminiszter, mely fontos tárczát azóta nagy sikerrel vezeti.