A kisántánt együttes jegyzéke a magyar kormányhoz fegyverkezés és irredentizmus miatt

Bukarest, május 10.
A kisántánt konferenciája foglalkozott a bolgár kérdéssel és elutasitotta a bolgár kormánynak azt a kérését, hogy Bulgária sorozás utján állithassa össze hadseregét. A kisántánt külügyminiszterei azt határozták, hogy Bulgáriának szorosan ragaszkodnia kell a neuilly békeszerződés pontozataihoz és a nagykövetek tanácsa által megszabott határidőre vissza kell térnie a szerződésben megállapított létszámra.

Nincsics jugoszláv külügyminiszter kijelentette, hogy a bolgár kérdésben teljes megállapodásra jutottak Duca román külügyminiszterrel. A vasárnapi tanácskozások legfontosabb tárgya a „magyar kérdés” volt. A diszkussziót Bencs cseh külügyminiszter beszéde vezette be. Bratianu miniszterelnök és Duca külügyminiszter a Romániát különösen érdeklő kérdésekkel foglalkozott. Hivatalos kommünikét nem adtak ki, de a tárgyalások részleteteit élesen megvilágítja a következő félhivatalos közlés, melyet a külügyminisztérium sajtóosztálya tett közzé: Magyarország a Német birodalom példájára, nem tudja elszánni magár arra, hogy teljesitse elvállalt kötelezettségeit és minden alkalommal megkisérli, hogy a külföldi közvéleményt a trianon béke reviziója gondolatának megnyerje. Ezáltal Magyaroszág veszélyezteti a békét, illetve a békeszerződések által előállott helyzetet.

Magyarország hatalmas hadügyi költségvetése, amelynek tételei a románok által elöirányzott költségeket is elérik, másrészt a magyar költségvetés pazarló összeállitása, amely mögött a jóvátétel megfizetésének lehetetlenné tétele keresendő, olyan tények, amelyek magukért beszélnek és amelyekből a konferencia levonja következtetéseit.

A bolgár érdekeket a konferencián megfigyelőként résztvevő Gregor Vasziliev képviselte, de mert Magyarország nem küldött megfigyelőt, senki sem világositotta föl a konferencia tagjait arról, hogy Magyarországtól távol áll minden háborus szándék vagy olyan törekvés, mely a vállalt kötelezettségek kijátszására irányulna.

Bukarest, május 10.
(Érkezett éjjel 2 órakor)
A kisántánt konferenciája vasárnap hosszas tanácskozás után döntött a magyar kérdésben.

Bratianu miniszterelnök várakozó álláspontot ajánlott, vele szemben Benes, Duca és Nincsics külügyminiszterek egyértelműleg azon az állásponton voltak, hogy a kisántántnak tisztáznia kell a „titkos fegyverkezés’ és „irredentizmus” ügyét.

Hir szerint a konferencia ugy határozott, hogy a kisántánt kormányai a fegyverkezés és az irredentizmus kérdésében kollektiv jegyzéket intéznek a magyar kormányhoz. A demars a közeli hetekben fog megtörténni.

Németh József