Rövidek

A párisi esküdtbiróság Leon Daudet, a francia royalisták vezérét öthónapi fogházra itélte
Páris, november 15.

Hetek óta folyt a szajnai esküdtbiróság előtt az a rágalmazás pör, amelynek vádlottja Leon Daudet, a konzervativ Action Francaise főszerkesztője, a francia rojalisták vezére volt. A pört Bajot soffőr inditotta Daudet ellen, aki azt irta lapjában, hogy a soffőr titokzatos szerepet játszott a fiatal Philippe Daudet meggyilkolásánál, amellyel a heves temperamentumu politikus ma is politikai ellenfeleit és a párisi rendőrséget gyanusitja. Az izgalmas főtárgyalás, amelyről a párisi lapok minden nap hosszu tudósitásokban számoltak, tegnap éjjel ért véget. Az esküdtek valamennyi bünösségi kérdésre igennel feleltek és a biróság Leon Daudetet az enyhitő körülmények figyelembevételével öt havi fogházra, 1500 frank pénzbüntetésre itélte és kötelezte, hogy Bajot soffőrnek 25.000 frank kártéritést fizessen.

Véres zendülés tört ki Perzsiában a sah trónfosztása miatt

Páris, november 1.
Perzsiából érkező táviratok szerint a sah detronizálása nem olyan simán folyt le, amint az első hirek jelentették. A dinasztia oldalán álló politikusokat elfogták és bebörtönözték, ami párthiveiket rendkivül fölháboritotta.
Az egész országban a trónfosztás kimondása óta véres összeütközések vannak.

A régi sah miniszterelnöke lesz az uj sah

Londonból táviratozzák: A perzsa sah detronizálása minden rendzavarás nélkül ment végbe. Provizórikus kormány alakult a régi miniszterelnök, Riza Kán elnöklete alatt, akit a pártok vezérei megkináltak a trónnal. Riza Kán, aki parasztcsaládból származik és 55 éves, késznek nyilatkozott a trón elfoglalására.

Sarrail tábornok csak nagynehezen menekült meg Damaszkuszból

Párisból jelentik: Egy Sziriából jött utazó elmondja, hogy a fölkelők Damaszkusz körül a falvakat megszállva tartják. A városban éhhalál veszedelme fenyeget, mert Hauránból jövő
élelmiszerszállitmányok utját elvágták. Sarrail tábornok a város lövetése előtt éppen csak hogy el tudott menekülni és nagyon erős katonai kiséret födözete mellett Beirutba ment. A néptömeg megtámadta lakását, az ott talált értékes gyüjteményt a mecsetbe vitte és a házat fölgyujtotta, Sarrail tábornok 18-án indul el Beirutból, hogy visszatérjen Franciaországba.

Jouvenel, a Matin főszerkesztője, pacifikálni akarja Sziriát

Páris, november 8.
Henri de Jouvenel szenátor, a „Matin” főszerkesztője, mint Sziria uj főbiztosa nyilatkozott arról a programról, amelynek alapján Sziriát kormányozni akarja. Arra fog törekedni, hogy Sziriát gyorsan pacifikálja és éretté tegye az autonóm alkotmányra. Franciaország, amely békét, de tisztességes békét akar, nem mondhat le Népszövetségtől kapott mandátumról. A főbiztosoknak pártatlan döntöbiró szerepét kell játszania a különféle népek és a különféle vallások között, de el kell fojtania minden támadást és minden kihivó magatartást.