Rövidek

A frankhét szónokai a nemzetgyülésen

A nemzetgyülés hétfői ülésének kiemelkedő eseményeül gróf Apponyi Albert fölszólalását várták, tekintettel azonban arra, hogy gróf Apponyi bizonytalan időre elhalasztotta fölszólalását, elsőnek hétfőn délelőtt Farkas István szociáldemokrata, majd Örffy Imre kormánypárti képviselő fog beszélni. Kedden őrgróf Pallavicini György, szerdán gróf Andrássy Gyula szólal föl a frankvitában, míg Rassay Károly beszéde a nemzetgyülés elnapolása esetén március második felére fog maradni. Az ellenzéki politikusok nagyon sajnálják, hogy Apponyi elhalasztotta fölszólalását, mert a legitimisták információi alapján ugy tudták, hogy Apponyi mérsékelt formában ugyan, de lényegében mégis csak a kormány ellen készül nyilatkozni.

Jugoszlávia szabad kezet kap a balkán-ügyek szabályozására?

Belgrádból táviratozzák: Azokkal a hírekkel szemben, mintha Olaszország és Jugoszlávia között véd- és dacszövetség jött volna létre, beavatott politikai körökben csak annyit tudnak, hogy a két ország kormánya egyezményt kötött, amely szerint Jugoszlávia érdeknélküliségét dektarálja a középeurópai politikában és szabad kezet kap a balkánügyek szabályozására. Ninesies megkisérli, hogy ehhez az egyezményhez megnyerje Franciaország hozzájárulását.

Mussolini titkára több fontos okmánnyal külföldre szökött

Rómából táviratozzák: Fasciolo, Mussolini egyik titkára külföldre szökött és több olyan okmányt vitt magával, amelyek Mussolinitől erednek, Fasciolo külföldön Cesare Rossi, volt sajtófönökkel lépett érintkezésbe, aki-amint ismeretes – a Matteotti-gyilkosság után megszökött Olaszországból.

Magyar diplomácia

Soha olyan mélységesen nem markolt bele öntudatos magyar ember lelkébe elesett és mélyre sülyedt állapotunk keserve, mint a szerencsétlen genfi sürgönyök láttára. „Nessun maggior dolore…” Nincs nagyobb fájdalom, mint a szerencsétlenség napjaiban a boldog időkre, emlékezni! Amikor a ragyogó Eszterházy herceg képviselte a monarchiát a moszkvai koronázáson, amikor Andrássy Gyula gróf ült a nemzetek tanácsában a berlini kongresszuson, nem érkezett hivatalos jelentés arról, melyik nagyhatalom minisztere fogott kezet vele és ereszkedett le hozzá bizalmas beszélgetésre.

Hiába választotta el a francia miniszterelnök kamarai beszédében a magyar nemzetet a magyar frank hamisítóktól, hiába tett éles különbséget a nép és vezetői között, nem az országos főkapitány issza meg szörnyű cselszövése levét, hanem én, te, ő, tisztelt felebarátom és nem a magyar miniszterelnök a:, akit fogadnak vagy nem fogadnak Genfben, hanem a magyar nemzet, a magyar nép, az ismeretlen adófizető.

S a szégyen, hogy örülnünk kell egy rehabilitáló beszélgetésnek, hogy nagyhangu sürgönyökben kell jelentenünk Chamberlain kézszorítását, egyformán hull mindnyájunk fejére Ne feledjék el a nemzetek tanácsában nálunknál sokkal kisebb nemzetek is ülnek. Unden, a szocialista miniszter, nem a XII. Károly balti nagyhatalmát képviseli, hanem egy hatmilliós kis országot. Spanyolország hatalma századok óta leáldozott már. Brazilia neve sem ragyog fényesebben az emberiség történetében, mint a miénk, és Benes ur, ó, Benes ur, minden ügyeskedése ellenére is van-e olyan ember, aki erőnek és hatalomnak tartja a történetem távlatában a csehek köztársaságát? S ó mily szomorú a jövő útjait kémlelve elgondolkozni azon, ki az, aki méltón képviselne bennünket az agg Apponyin kívül, akit mocsoktalan pajzzsal, bátor értelemmel, becsülete szándékkal küldhetnénk a népek e gyülekezetébe méltó szószólónak?

Ki az, akiket nem gáncsolnának, le nem hurrognának idehaza a magyar diplomácia nagybérlői? Hagyj föl minden reménnyel, nyugodj bele alázattal, tisztelt polgártársam, a magyar diplomáciai szakszervezet élted e fontos fordulóján is nélküled, de rólad fog dönteni s bizz abban, hogy a magyar külpolitika fölött vezérlő csillag gyanánt fog ezután is fényeskedni ez a név: Sir William Good!

Ma boncolják Schulze holttestét

Berlinből jelentik: A pénzhamisitó Schulze holttestét hétfőn fogják fölboncolni. A hatóságok vizsgálatot inditottak annak megállapítására, hogy a sulyosan megbetegedett embert a vizsgálati fogságban miért nem részesítették orvosi kezelésben. Schulze mindjárt a börtönbe való beszállítása után sulyos idegrohamot kapott és fogságának tizenhat napja alatt husz fonttal esett a testsulya, mert nem birta a rabkosztot és erre a sulyos jelenségre a börtönben, ugy látszik, nem voltak tekintettel.

 Nádosy Imre még mindig kapja a teljes fizetését

Az ellenzék körében meglepetéssel látták, hogy a nemzetgyülés husvéti szünete után tárgyalásra kerülő 1926 -27. évi költségvetésben még mindig szerepel az országos főkapitány fizetése. Értesülésünk szerint a pengőköltségvetés azért nem intézkedik az országos főkapitányi állás megszüntetéséről, mert ez a költségvetés már hónapokkal ezelőtt készült, ezt az állás azonban már nem fogják betölteni.

Ellenzéki körökben ezzel szemben megállapítják, hogy a főkapitányi állásnak be nem töltése semmiféle megtakarítást nem jelent az államkincstárra nézve, mert Nádosy Imre a frankhamisítás ügyében szereplő többi tisztviselőkkel együtt március elsején hiánytalanul megkapta a fizetését. Az ellenzék a Térképészeti Intézet alkalmazottaiban áldozatokat lát és igy semmi kifogást nem emel az ellen, hogy ezek a felsőbb utasításra cselekvő tisztviselők fölfüggesztésük és letartóztatásuk után is megkapják fizetésüket, annál különösebbnek tartja azonban, hogy megkapja teljes fizetését Nádosy Imre is, holott a belügyminiszternek módjában állott volna a fölfüggesztéssel egyidejűen egyharmadára csökkenteni az országos főkapitány fizetését.

A teljes fizetés folyósításának híre ellenzéki körökben olyan nagyfoku indignálódást keltett, hogy ebben az ügyben a nemzetgyűlés egyik legközelebbi ülésén interpelláció is fog elhangzani.