Meg kell állitanunk középosztályunk ijesztő pusztulását és romlását

Gróf Bethlen István miniszterelnök vasárnap délelőtt nyitotta meg a Magyar Tudományos Akadémia disztermében a közegészségügyi és társadalomtudományi országos értekezletet. Földes Béla egyetemi tanár elnöki megnyitója után Bethlen István miniszterelnök emelkedett szólásra.

- A világháboru megtámadta nemzetünk fizikai és erkölcsi erejét, megtámadta életképességének erejét, aláásta az egyes társadalmi osztályok létföntartásának erejét és lehetőségét és ezzel káros elváltozásokat idézett elő társadalmunk összetételében. A politikai konszolidáció, az államháztartás egyensulyának és a pénz értékének helyreállitása ma már lehetővé teszi, hogy komolyan foglalkozzunk ezekkel a problémákkal és kisérletet tehetünk az elért eredmények kockáztatása nélkül arra, hogy fokozatosan hozzáfogjunk e bajok gyógyitásához. A közegészségügy van hivatva a fizikai, állampolitikai, a társadalmi bajok leküzdésére.

- Csökkentenünk kell mindenekelőtt a gyermekhalandóság ijesztő arányát, meg kell küzdenünk az egykével, föl kell vérteznünk magunkat a tüdővész, a járványok, a nemi bajok, az alkoholizmus és következményei ellen, javitanunk kell lakás- és élelmezési viszonyainkat s meg kell állitanunk középosztályunk ijesztő pusztulását és romlását. Ki kell egészitenünk munkavédelmi és munkásbiztosító törvényhozásunkat és emelnünk kell a közerkölcsöket és a vallásosságot.

- Mindezeket a föladatokat csak az állam és társadalom együttes munkájával oldhatjuk meg. Csak akkor küzdhetjük le a háboru következményeként jelentkezett bajokat és csak akkor lehet reményünk arra, hogy a nemzetet a nemzeti lét magasabb fokára emelhetjük, ha a társadalmi osztályra való tekintet nélkül mindenki erejéhez mérten és igaz emberszeretettől vezetve megteszi kötelességét.

A miniszterelnök után Vass József népjóléti miniszter vázolta az értekezlet célját.
- Ugy a közegészségügy, mint a társadalompolitika terén érezzük még a háboru utóhatásait. Mindig volt egyenetlenség és ellentét a társadalomban, de sohasem sorakoztak elénk olyan vehemensen a problémák, mint ma. Itt van a középosztály problémája, a maga fájdalmas nagyságával, amely föltétlen megoldásra vár, itt van a munkásság problémája, amely mindig megvolt, de fokozottan sulyos ma. De itt van a szellemi tulprodukció is, amikor tultermelés látszik szellemi erőkben. De szükségesnek látszott az itt felsorolt okokon tul még egy ok miatt ennek az értekezletnek összehivása.

- Össze kellett hivni az értekezletet, hogy minden szakember tudásának egyesitett reflektorával világitsunk rá közegészségügyi és társadalompolitikai helyzetünkre. A szociális prevenció gondolata olyan diadalmasan tör előre az összes államokban, hogy nem zárkózhatunk el a gondolat konzekvenciáinak mérlegelése és megvalósitása elöl. A legkiválóbb szakemberek kijelentése és az idevonatkozó irodalom alapján megállapitom, hogy a védekezés gondolata fontosabb, mint a gyógyitás gondolata.