Alexander Béby ellen körözőlevelet bocsátott ki a rendőrség

Alexander Béby, a dunaparti szállodák egyik ismert hölgyvendége ellen kőrözőlevelet bocsátott ki a rendőrség, mert 30 napos toloncházi büntetése elől megszökött

Különböző kerületi kapitányságokon átlag minden két hónapban foglakoznak. Alexander Adolfné, alias „Alexander Béby” ügyeivel, aki ellen gyakran érkeznek följelentések a rendőrségre különféle ügyei miatt. Alexander Béby neve sem a rendőrség, sem pedig a nyilvánosság előtt nem ismeretlen.

Előkelő dunaparti hotelek halljában jelent meg délutánonkint egy nálánál fiatalabb fekete hölgy kiséretében, akivel együtt azután rendszerint diszkrét ismeretségeket kötöttek. Ennek a másik hölgynek a neve Mautner Erzsébet.

A főkapitányságon müködő egyik szakdetektivcsoport már régebb idő óta figyelemmel kiséri Alexander Adolfnénak és barátnőjének, Mautner Erzsébetnek a szereplését, aki  mint szininövendék kezdte meg pályafutását s testvérhuga annak a Mautner Istvánnak, aki öt esztendővel ezelőtt föltünést keltő trükkel szökött meg a váci fegyintézetből, ahol az államfő ellen tervezett merénylet, valamint a kommün alatti viselt dolgai miatt életfogytiglani fegyházbüntetését töltötte.

Mautner István szökése után Mautner Erzsébet néhány napig a rendőrség foglya volt, mert azzal gyanusitották, hogy bátyja szökéséhez segédkezet nyujtott. A föltünően csinos leány megismerkedett Alexander Adolfnéval, akinek azután teljesen a hatása alá került. Legutóbb Alexander Adolfnét és Mautner Böskét a detektivek előállitották a főkapitányságra, ahonnan csak hosszas igazoltatás után sikerült nekik megszabadulniok.

Alexandernét a VIII. kerületi kapitányságon többizben följelentették, hogy József-utcai lakásában összejöveteleket tart. A följelentések alapján minden esetben meginditották a szokásos nyomozást, azonban Alexander Adolfnénak mindig sikerült tévutra vezetnie a hatóságokat. A legutóbbi följelentés azonban kézzelfogható bizonyitékokat produkált, ugy, hogy jobbnak látta a rendőri büntetőbirósági tárgyalásra el sem menni.

A VIII. kerületi kapitányságon néhány nappal ezelőtt Alexander Adolfnét 30 napi elzárásra itélték és miután az ítéletet Alexandernénak kézbesiteni nem lehetett, a rendőrség egyuttal körözőlevelet bocsátott ki ellene.