A pénzügyminiszter jelentése az államháztartás helyzetéről

A költségvetési év utolsó hónapjának, júniusnak adatai szerint az 1926-27. költségvetési év tizenegy hónapjában az állami közigazgatás összes bevétele 92.4 millió pengővel haladta meg a havi költségvetésekben előirányzott bevételeket.

A pénzügyminiszter most kiadott szokásos havi jelentése szerint a posta, távirda és távbeszélő forgalma az előző év megfelelő hónapjával szemben további jelentékeny emelkedést mutat. A posta június havi eredménye 82.320 pengő bevételi többletet mutat fel. 

A magyar királyi államvasutak és az általuk kezelt helyiérdekű vasutak teljesítményei az előző évi június hónap eredményeivel szemben a személyforgalomnál mérsékeltebb, az áruforgalomnál jelentékenyebb emelkedést mutatnak, aminek folytán a bevételek és a kiadások is növekedtek. A mérleg 2,511.449 pengő kiadási többletet mutat fel. 

A postatakarékpénztárnál és a budapesti 13 legnagyobb pénzintézetnél elhelyezett takarékbetétek álladéka júniusban 7.1 millió pengővel emelkedett s a hó végén összesen 308.5 millió pengő volt. A folyószámlabetétek 576 millió pengőről 589 millióra emelkedtek. Június végén a takarékbetétek 30.8%-át, a folyószámlabetétek pedig 68.8%-át érték el 1913. évi állaguknak. 

A magyar nagykereskedelmi árak indexszáma június hó folyamán, az 1913. évi árakat 100-zal véve egyenlőnek, változattanul 133 maradt. Az élelmiszertermékeknél mutatkozó csökkenést ugyanis körülbelül kiegyenlítette az ipari anyagoknál és termékeknél jelentkezett emelkedés. Előbbiek indexszáma 130-ról 128-ra csökkent, míg az utóbbiaké 136-ról 137-re emelkedett.

A létfenntartási költségek indexszáma júniusban – a lakásbért is beleértve – 113 maradt, míg a lakásbér nélkül számított index 127-ról 128-ra emelkedett. 

A munkanélküliek száma – a szakszervezetek adatai szerint – 1927. évi júniusában ismét csökkent. Az egy év előtti helyzettel szemben a csökkenés 51.5%. A munkanélküliek száma egyébként 13.110 fő.