Mi újság?

Csatorna az orosz fővárostól a Fehér-Tengerig


A vizi közlekedési útat minden állam fejleszti. Oroszországban Glukovszky mérnök, a vasuti és hajózási-bizottság elnöke óriási csatorna tervét terjesztette az államtanács elé. A csatorna Szent-Pétervárt kötné össze a Fehér-Tengerrel az Onega- és Ladoga-tavak fölhasználásával. Glukovszky azt ajánlja, hogy a munkálatokat Pétervár alapításának kétszázadik évfordulóján kezdjék meg és ahogy a csatornát Nagy Péter után nevezzék el. A kormány pártolja a tervet.

Léghajók versenye

Az ismerets léghajós Santos-Dumont kihívta a Lebauly testvéreket kormányozható léghajóval való versenyre. A díj kétszázezer frank, mely összegből Santos-Dumont huszonhétezer farnkot már letett. A versenyt 1903. márczius hónapjában tervezik.

Magyar oklevél-szótár

Régi okleveleinkben s egyéb régi iratokban nagyon sok, ma már a közhasználatból kiment magyar szó van, melyek nagy részét összegyűjtötte volt Szamota István, de a gazdag anyagot szótárrá csak most szerkeszti Zolnai Gyula a Magyar Tud. Akadémia megbizásából. A most megjelent első füzet az Aba-tól a Bokros-ig terjedő szavakat közli, magyarázatokkal sa források megjelölésével. Évenként a Hornyánszky Viktor kiadásában hat füzet jelenik meg; előfizetés egy évre 9 korona.

Mennyi munkát végez egy vasuti mozdony?


Egy vasuti mozdony átlag 15 évig használható s ezen idő alatt kerek számban 1.500,000 koronát érő munkát végez.


Poralakú tej

Dr. Campbell, híres pennsylvániai gyermekorvos, a párisi orvosi egyetemen tartott felovasásában előadta, hogy három éven át folytatott kisérletek után végre feltalálta a módját: mikép lehet a tejet poralakúvá tenni s így egészen jó állapotban sokáig eltartani.

A legnagyobb vas-pénzszekrény

A legnagyobb vas-pénzszekrény a harxfordi (éjszak-amerikai) biztosítási-társulat birtokában van. Súlya 400 mázsa, ára pedig 740 ezer korona.

Az ember és a kutya

Ezen czím alatt adott ki az Országos Állatvádő-Egyesület egy füzetet, melyben a szerző, K. Nagy Sándor, adatokat mondván el az ebek történetéről s elsorolván az ebtartásra vonatkozó szabályokat, a veszettség okait ismerteti, majd kiterjeszkedik arra, hogy a megmart emberek megmentésénél minő intézkedéseket szükséges tenni.

Az első mesterséges virágok

Az első mesterséges virágokat olasz apáczák készitették az oltárok diszítésére. Jelenleg Párisban 30 ezer nő és leánygyermek keresi mesterséges virágkészítéssel kenyerét. Egy-egy ügyes munkásnő naponta 2-3 frankor keres.