A szovjet megszakította a diplomáciai viszonyt Északkinával

London, április 10.
A népbiztosok tanácsa többórás viharos ülésen elhatározta, hogy Szovjetoroszország Északkinával megszakítja a diplomáciai összeköttetést és Karachan pekingi nagykövetet visszahivja. Litvinov a pekingi kormány részére jegyzéket nyujtott át a Moszkvában székelő kinai delegációnak.

A jegyzék, amely nagyon erélyes hangon van szövegezve, kijelenti, hogy az orosz kormány a pekingi orosz követség területén történt eseményeket a nemzetközi jog alapvető rendelkezésein esett hallatlan sérelemnek tekinti.

Ha a pekingi kormánynak az a gyanuja volt, hogy a szovjetkövetség területén tartózkodó kinai polgárok müködése a pekingi kormány érdekeit sérti, akkor a szovjetorosz ügyvivőhöz és nem a diplomáciai testülethez kellett volna fordulnia. A jegyzék ezután a következő három követelést sorolja föl:
1. A kinaiak által megszállt követségi épület azonnal kiürítendő.

2. Az orosz követség letartóztatott tisztviselői azonnal szabadonbocsátandók.

3. A lefoglalt okmányok és pénzek visszaadandók.

A jegyzék bejelenti , hogy a kozulok egyenlőre még Északkinában maradnak, hogy a folyó ügyeket elintézzék. Megállapítja végül azt is, hogy Oroszországnak elegendő számu csapata van, hogy szükség esetén Kinába büntető expediciót küldjön ki, de a szovjetkormány egyenlőre eltekint ettől a lépéstől, mert meg van győződve arról, hogy Csang-Cso-Lin eljárását, amelyet az imperialista hatalmak sugalmaztak a kinai nép nem helyesli.

„Oroszország és Anglia viszonya egyáltalán nem normális” – mondja Rakovszky párisi nagykövet
Páris, április 10.
Rakovszky szovjetnagykövet fogadta a sajtó képviselőit, akik előtt mindenre kiterjedő részletes nyilatkozatban ismertette a szovjetkormány fölfogását a nemzetközi politika összes kérdéseiről. A Kinai események – mondta a nagykövet-nagyon komolyak és nincs ok semmi optimizmusra. Csang-Cso-Lin arra törekszik, hogy konfliktust provokáljon Oroszországgal és ezáltal kedvessé tegye magát azon hatalom előtt, amely az ő pozicióját megerősiti. Egészen bizonyos, hogy nem lett volna bátorsága pekingi követségünket megtámadni, ha előzetesen nem kapott volna erre biztatást és nem helyeztek volna támogatást kilátásba.

Ezek az események arra mutatnak, hogy a nagyobbszabású fegyveres beavatkozás készül. Moszkva nem akar sem bűnbak, sem semmiféle konfliktus ürügye lenni, a Kinában lezajló sulyos eseményekben. Oroszország és Anglia viszonya egyáltalában nem normális. Az angol politikusok és a sajtó egy része, valamint a bankvilág nem akarja tudomásul venni, hogy Oroszországban a szovjetkormány van uralmon. Ha az orosz-francia tárgyalások a háboru előtti adósságokról sikeresen befejeződnek - már pedig az elvi megegyezés készen van - akkor Angliával is könnyebb lesz megegyezni. Tavaly Londonból látogattam el Párisba, most ugy látom, hogy Londonba Párison keresztül vezet az ut.


Kuliknak öltözött detektivek nyomozták ki, hogy a szovjetkövetség puccsot tervez Pekingben

London, április 10.
Pekingbe a nyilvánosság előtt közszemlére teszik azokat a tárgyakat, amelyeket a szovjetkövetség épületében rendezett házkutatás alkalmával lefoglaltak. Ezek között van két gépfegyver, több fegyver és lőszer, a koumintangpárt és a szovjet zászlói, kommunista könyvek, röpiratok és okmányok. A pekingi kormány ezeket az iratokat lefordítatja és ugy hozza nyilvánosságra. Csang-Cso-Lin akkor rendelte el a házkutatást, amikor a követségi negyedben nyomozó, kuliknak öltözött detektivek jelentették, hogy szovjetkövetségen államcsínyt szerveznek a pekingi kormány ellen.

Az északiak  offenzívába kezdtek, a nacionalisták visszavonulnak

Shanghai április 10.
Amint szikratávíron jelentik, Sun-Csuang-Fang sikeres előnyomulása során három ponton elérte a Jangcse északi partját. Ámbár az északihaderő a folyót még nem lépték át, a nacionalisták a vasutvonal mentén Csang-csau felé huzódtak vissza.