Benes lapja a magyarokat arcátlanoknak nevezi

Prága, január 8.
A "Magyar Távirati Iroda" jelenti: A csehszlovák külügyminiszterium félhivatalos lapja, a "Ceske Slovo" irja: A magyar elég arcátlanok még ma is azt állitani, hogy a Szentgotthárdon lefogott szállitmány átmeneti áru volt valamely Magyarországon kívül eső cimzett számára. Ugy a katonai és vámközegek, mint a félhivatalos sajtó magatartásából kilátszik, hogy a cimzett nincs messze a magyar katonai kincstártól. Ha meggondoljuk, hogy az összes diákszövetségek és az Ébredő Magyarok szervezetei tulajdonképen katonai szervezetek, ez azt jelenti, hogy Magyarország számára a békeszerződésben megállapitott 35.000 zsoldos létszám nem vehető alapul Magyarország tényleges katonai képességének megitélésére. A haderő pótkeretei nagyon kiterjedettek és minden elképzelést fölülmulnak, aktivitásuk problémája nem egyéb fölszereltségük problémájánál.

Ezért kezdték meg a magyarok a nagybani fegyvercsempészést, ezért épitették ki a titkos fegyverkezés egész rendszerét. A kisántánt államai nemcsak formálisan, hanem anyagilag is érdekeltek voltak és maradnak abban, hogy Magyarország miként tartja be a trianoni szerződés valamennyi rendelkezését. A kisántánt államai nem türhetik, hogy megismétlődjék az 1921. évi Károly-puccs, vagy egyéb hasonló magyarországi események. Ezért pártatlan vizsgálat szükséges nemcsak magában a szentgotthárdi incidensben, hanem minden egyébben is, ami ezzel összefügg. Magyarország a mi szempontunkból Középeurópában a reakció bástyája, a régi rezsim erőssége, ahonnan ez a rezsim Európa uj rendjének fölforgatására tör. Nem fogjuk ölbetett kézzel szemlélni ennek a folyamatnak ilyenfajta előkészületeit.

Belgrád, január 8.
A Szentgotthárdon leleplezett fegyvercsempészés élénken foglalkoztatja a kisántánt kormányait, amelyek errevonatkozólag több jegyzéket váltottak és jelenleg is állandó érintkezésben vannak. Az eddigi jegyzékváltás eredménye, hogy a jugoszláv, cseh és román kormány együttes és közös eljárásban állapodtak meg egymással.

A "Vossische Zeitung" belgárdi tudósitója errevonatkozólag azt az információt szerezte, hogy a három kormány közös jegyzéket intéz a Népszövetség titkárságához, amelyben kérni fogják, hogy a Népszövetségi Tanács, amely Magyarország fölött a katonai ellenőrzést gyakorolja, küldje ki ellenőrzőbizottságát a fegyvercsempészés minden részletének földeritésére. Ehhez természetesen az volna szükséges, hogy a Tanács rendkivüli ülését hivják egybe, mert a Népszövetség katonai ellenőrzőbizottsága csak a Tanács határozata alapján szállhat ki Magyarországra.

A kisántánt kivánsága szerint ennek a bizottságnak nemcsak a legutóbbi fegyvercsempészési ügyet kellene megvizsgálnia, hanem ezenkivül meg kell állapitania azt is, mennyiben felelt meg eddig Magyarország a békeszerződésben rárótt leszerelési kötelezettségének.

Berlin, január 8.

A "Vossische Zeitung" Belgrádból keltezett táviratban részletesen foglalkozik a szentgotthárdi incidenssel. Mielőtt a kisántántnak a Népszövetséghez intézendő jegyzékét ismernök - irja a lap -, nem lehet véleményt mondani ennek a lépésnek várható következményeiről.

Vajjon a kisántánt tényleg ilyen sulyos föladattal akarja-e megterhelni a Népszövetséget, amely föladat Olaszországnak, mint tanácstagnak, helyzete folytán, fölötte nehéz lenne? Ha azonban a kisántánt azt hinné, hogy a magyar kérdés részletes letárgyalásáról nem mondhat le, akkor ez annak a jele lenne, mennyire félnek Magyarország szomszédai és a prágai, belgrádi és bukaresti kormányok mennyire veszélyeztetettnek látják a békét.