Klebersberg nyilatkozik az uj numerus clausus végrehajtásáról

Az uj numerus clasusnak a felsőházban történt megszavazása után a közvéleményt már csak az érdekli, hogy miképen történik a törvény végrehajtása. Megkérdeztük erről Klebelsberg kultuszminisztert, aki igy nyilatkozott:
- A végrehajtás minden szemponttal számolni fog. Módomban lesz kellő nyomatékkal rámutatni arra, hogy az egyetemekre való fölvételnél sullyal kell latba esnia a tehetségnek, vagyis a szellemi kritériumnak. A szellemi rátermettség a numerus clausus módosításáról szóló törvényjavaslatban azért nem szerepelhetett, mint egyedüli kritérium, mert különféle középiskoláink vannak, amelyeknek osztályzata nem egyenlő értékű. Egyes középiskolák szigorubban osztályoznak, mások enyhébben.

- A belvárosi piarista és a fasori evangélikus gimnázium jelesei például minden esetre értékesebbek, mint az enyhébben osztályozó magánintézetek jelesei.

- A szellemi kritérium fölállítása esetén tehát az a veszedelem fenyegetett, hogy a középiskolák csak azért is enyhébben osztályoztak volna, hogy diákjainknak nagyobb sánszot biztosítsanak az egyetemi föltételnél. Itt tehát csak az segített volna, ha az érettségi vizsga német rendszeréről áttérünk volna a fölvételi vizsga, vagyis a baccalaureatus francia rendszerére.

- Erre pedig nem vagyok hajlandó, mert a mi rendszerünket föltétlenül jobbnak tartom. A szellemi kritérium érvényesítéséről a végrehajtás során minden esetre gondoskodni fogok. A végrehajtási rendelet, amelyet közzé fogunk tenni, rövid lesz, a bizalmas végrehajtási utasításokat azonban, amelyeket a rektorok hivatalos uton kapnak meg, bővebb tájékoztatással fognak szolgálni.

- A végrehajtási rendelet és az utasítások megszövegezését hónapokig tartó tanácskozások fogják megelőzni, aminek annál kevésbé lehet akadálya, mert hiszen a törvény végrehajtásáról csak a nyári szünet után, szeptemberben kell majd gondoskodni.