Az angol munkáspárt egyik vezető alakjának nyilatkozata

Magyarországról és a trianoni szerződésről Commander Kensworthy igy gondolkodik:
- A magyar Európának talán a legbüszkébb népe. Magyarországon még mindig a feudális-arisztokrata hagyományok uralkodnak. Magyarország e kormányzati módszerek egyetlen menedékhelye… A békekötés még kegyetlenebbül és rosszabbul intézte el Magyarországot, mint Németországot! Az ország legszebb részei, amelyeket közel kétmillió magyar lakott, cseh, román és szerb uralom alá kerültek. Magyarország számára bizonyára a legnagyobb megalázás Erdély elveszte. A németek lenézése a lengyelek iránt semmi ahhoz a megvetéshez képest, amelyet a harcias, arisztokratikus és büszke magyar érez Romániával szemben.

- A román közigazgatás Erdélyben eddig haszontalannak, kegyetlennek és bosszuállónak bizonyult. Erdélyben tehát és kisebb mértékben a többi Magyarországtól elszakitott területeken, amelyek Románia és Csehszlovákia ölébe hullottak, irredenta mozgalom fejlődött ki. Amig a jelenlegi határok fönnállanak, ezek a mozgalmak mindig és folytonosan surlódásokra és izgalmakra fognak okot adni. A magyar parasztok és birtokosok, akiknek tulajdonát elkonfiskálták, teljes joggal fordultak 1927-ben a Népszövetséghez, hogy vegyes döntőbiróságot küldjön ki. Amikor az ügy végre a Népszövetség birósága elé került, a román kormány egyszerüen visszahivta képviselőjét; vonakodott a döntést elismerni, szembeszállt tehát a Népszövetséggel.

- A nagyhatalmak eddig megakadályozták, hogy Magyarországon a királykérdés napirendre kerüljön. Amint a külső befolyás gyöngül, kétségtelenül szóbakerül a Habsburg-restauráció. Egy valóban végrehajtott restauráció casus belli-t jelenthet az öreg monarchia utódállamainak, az ugynevezett kisántántnak! A kisántántnak tulajdonképen nincs más föladata, mint hogy a trianoni szerződés sértetlenségét megőrizze. Ha Európában az általános béke föntartható lesz, ugy kilátás van arra, hogy békés uton kiigazitsák Magyarország határait. Ezt a nézetemet különben maga Masaryk, Csehszlovákia elnöke is osztja "Az uj Európa" cimü könyvében.

- Ha mégis ugy fordul, hogy a magyar határsérelmeket nem méltányolják, ugy Magyarország, amint ujra elég erős lesz, akár szövetségesekkel, akár azok nélkül, meg fogja kisérelni, hogy erőszakkal szerezze vissza elvesztett területeit. Magyarország egészen biztosan meg fogja kisérelni, amint arra alkalom kinálkozik, ha példának okáért Franciaország és Olaszország, vagy Franciaország és Németország, vagy Jugoszlávia és Olaszország, vagy Románia és Oroszország között (nem győzöm ugyanis hangsulyozni, hogy Besszarábiának Romániába való bekebelezése jelenleg a legnagyobb veszedelme az európai békének!) háboru üt ki, hogy fegyverrel szerezzen érvényt annak, amit békésen el nem érhetett.

- Az újonnan alakult német, osztrák, magyar vagy orosz iga alól fölszabaditott államok még harciasabbak, nacionalistábbak és önzőbbek mint azok a nagy országok, amelyekből lecsatoltattak. A régi osztrák-magyar monarchiának mindenesetre volt némely jó tulajdonsága. Távoli területeket fogott össze, igen különböző népességgel, egyetlen államalakulatban, amelynek egyes részei között azonban teljes kereskedelmi és mozgási szabadság uralkodott. Ma mesterséges vámhatárok vannak Magyarország és Ausztria között, ezek és Csehszlovákia között és azon egykori magyar és osztrák területek között, amelyek most Jugoszláviához tartoznak. És vidáman folyik tovább a régi játék szövetségekkel, ellenszövetségekkel, ántántokkal és kisántántokkal, titkos diplomáciával, az erők kiegyensulyozásával, kémkedéssel és - háborus készülődéssel.

- Elszegényedett nemzetek, amelyek kölcsönök után futkosnak és adósságaikat megfizetni képtelenek, amelyek mértéktelenül tuladóztatják magukat, elkeseredettek, gyanakvók és gyülölködők, hadsereget, flottát és röpülőtábort tartanak, amelyek költségei persze messze fölülhaladják anyagi erejüket. Mindezt éppen ugy, mint a nemzeti kisebbségek elnyomását és a vallásüldözéseket, a reakció általános bestialitását nagyon jó látja és figyeli - Amerika. Az európai nacionalizmus üzelmeitől és üzleteitől megundorodva. Amerika a hadiadósságok megfizetését követeli, már csak azért is, hogy az állami háztartás fölöslegeit az országok ne fordithassák uj fegyverkezésre.