Mussolini beszéde a kamara utolsó ülésén

Róma, december 9.
Az olasz képviselőház vasárnap ülést tartott, amelynek különös jelentőséget adott Mussolini rendkivül fontosságu beszéde. A képviselők a munka-charta és a fascista nagytanácsról szóló törvényjavaslat tárgyalására a kormány tagjaival együtt valamennyien fekete ingben jelentek meg. Mussolini asztalán hatalmas vörös rózsacsokor pompázott és a ducet percekig tartó ováció és a fascista himnusz fogadta, amikor a terembe lépett.

Ez volt az utolsó ülés ebben az ülésszakban és Mussolini azzal kezdte beszédét, hogy az elmult ülésszak különös méltatást érdemel, a képviselők mindig eleget tettek kötelezettségeiknek ugy a nemzettel, mint a fascista forradalommal szemben. A fascizmus - folytatta Mussolini - igazi forradalom utján jutott hatalomra, mert igazi forradalom az, amikor a dolgok rendje gyorsan és tökéletesen megváltozik és ugyanakkor gyorsan és tökéletesen másik rend lép a helyébe. A fascizmus bátran kitüzheti még órákra is távoli programját, mert dacolni fog az idővel és minden megpróbáltatással.

A jövő esztendőben megejtendő választások egészen el fognak ütni más országok választásaitól. A "választási hadjárat" a maga szokásos teátrális megrendezésével teljesen hiányozni fog Olaszországból. Egyetlen beszédet fognak a prefektusok a jövő év márciusában mondani, ecsetelve a rendszer munkaeredményeit. Az uj kamarába 400 képviselőt kell választani 1000 jelölt közül. A zavartkeltők, fecsegők, rágalmazók és a mindenfajta intrikusok nem fognak visszakerülni.

A mostani kamara 85 százaléknyira fascista elemekből áll, a jövő kamara 100 százaléknyira lajstromozott, kipróbált fascistákból fog állani. Pénzügyi téren győzelmes korszakon mentünk át és büszkén állapithatjuk meg, hogy a lira szilárd árfolyamát az Olasz Bank vert érméinek és aranyrudjainak egész hegytömbje biztositja.

Olaszország immár lemondhat a stabilizáció alkalmával megkötött 125 millió dollárnyi hitel igénybevételéről. Mussolini ezután külpolitikai kérdésekről kezdett beszélni. Teljes hivei vagyunk a békének: aláirtuk a Kellogg-paktumot, amelynek valósággal transcendentálisan fönséges szellemét külön is elismertem. Voltak más paktumok is, amelyeket szintén igyekeztünk aláirni, de tekintettel kellett lennünk bizonyos realitásokra, amelyeket nem hagyhattunk figyelmen kívül, ha nem akartunk bünt elkövetni nemzetünk ellen. Ez a realitás az, hogy az egész világ fegyverkezik.

A lapok naponta közölnek jelentéseket tengeralattjárók, cirkálók épitéséről, szárazföldi fegyverkezésekről. Hallunk más országok parlamentjeiben beszédeket, amelyeknek nyomán szaporodnak az ágyuk és szuronyok. Nem szabad illuziókba esnünk Európa politikai lelkiállapotát illetően. Amikor a vihar közeledik is, mindenki nyugalomról, békéről beszél, mintegy mély lelki szükségletnek kifejezéseképen.

Mi nem akarjuk megzavarni az európai egyensulyt, de készenlétben kell állanunk és senki közületek nem lepődik majd meg és senkinek sem szabad meglepődnie, ha másfajta erőfeszitést kérek a nemzettől, amelynek gyógyulása eléggé előrehaladt és befejeződött ahhoz, hogy kifejthesse minden erejét tengeren, szárazföldön, levegőben.  (Lelkes taps. A Ház minden tagja fölemelkedik helyéről és tapsol.)

A fascista Olaszország külpolitikájának logikus és békés voltát még ellenségeink is elismerik. De a fascista külpolitika sajátos jellege abban van, hogy befejezettnek tekinti a téves elindulásoknak és a valoer-figuráknak szomoru emlékü korszakát. Sokkal bölcsebbek vagyunk, semhogy barátságunkat akárkinek odaajándékozzuk, de ha kötünk egy ilyen tartalmu szerződést, akkor tudni kell azt, hogy akár barátság, akár annak ellenkezője mozdit meg minket, mindenképen egészen végig megyünk utunkon.  (Lelkes éljenzés.)

Mussolini végül ismertette a választási törvényt, amely teljesen szabad lesz. Tökéletesiteni kell a rendszert mindennemü megnyilatkozásában és erre szolgál majd a felelős állásokban levő emberek kölcsönös fölváltása.

Tökéletesiteni kell az igazságügyi közigazgatási apparátust. Igazszolgáltatás erő nélkül annyi, mint szó jelentés nélkül, de erő igazság nélkül szintén nem lehet a kormány elve. A jövő utja - mondotta ezután Mussolini - még mindig tele van nehézségekkel, amelyeknek elgörditése nem csekély mértékben próbára teszi erőnket. De tudatában kell lennünk annak, hogy históriai korszakon haladunk át.

A következő öt esztendő is gazdag lesz eseményekben, amelyek jelentőség dolgában nem maradnak az eddigiek mögött. Legfőbb óhajom, mielőtt szememet lehunynám, hogy meglássam a fascista Olaszország fénylő nagyságát egyformán a szárazföldön és a tengeren.

Kimondhatatlanul viharos lelkesedés fogadta Mussolini szavait, amely percekig dübörgött a teremben: Evviva il duce! Evviva il duce! - kiáltotta torkaszakadtából mindenki, képviselők és karzat egyaránt, majd elénekelték a fascista himnuszt.