Hoover elnök veszélyesnek tartja a tultengő bürokráciát

Newyork, március 3.
Amióta a fontsterling uralmát a dollár vette át és a londoni City kétségbeesett harcot vív a Walt-Street föltoluló uralma ellen, azóta tagadhatatlanul Washington diktálta a világ tempóját. Hétfőtől kezdve, amikor a disznópásztorból mérnökké lett self-made-man bevonul a Fehér Házba, az Egyesült Államok uj elnöke lesz a világ ura. Hogyan gondolkozik Hoover a világ politikai berendezéséről?

- Az individualizmus volt – mondotta – három századon keresztül az amerikai civilizáció alapvető mozgatóereje. És ez az individualizmus mélyen belevésődött ez alatt az idő alatt Amerika minden politikai, gazdasági és erkölcsi intézményébe. Ott gyökeredzik az a természetünk, a lelkünk legmélyén. Ugy, ahogy Amerika volt az az állam, amely másfél évszázaddal ezelőtt az emberiséget megajándékozta a demokratikus kormányformák eszmei ideáljával, ugy áll ma is az Egyesült Államok népén, hogy eljövendő nemzedékek számára továbbra is biztosítsa ennek az ideálnak a fönmaradását.

- Ha azt akarjuk, hogy a demokrácia továbbra is fönmaradjon, akkor ennek az alapföltétele, hogy meglegyenek a kellő vezetőegyéniségek és meg legyen a népekben az eltökéltség, hogy választójogukat gyakorolják.

- A demokrácia első föladata, hogy gyermekeinkben kifejlessze a közösséggel szemben való felelősség érzését; ha ezt nem tesszük, rövidesen arra kell majd ébrednünk, hogy az önkormányzat egyes kisebbségeknek vagy éppen nem kivánatos elemeknek a kezébe siklik át és a lehanyatló demokrácia, mint szerves kormányforma mered egyszerre csak elénk, ettől pedig már csak egy lépés a többé-kevésbé leplezett diktatura. Ezért mindenekelőtt az államban ébren kell tartanunk a függetlenség, valamint az intézményeink helyes továbbfejlesztése irányában való felelősség érzését.

- Ennek a felelősségérzésnek egyik legnagyobb gátja a tulfejlett bürokrácia. Meg vagyok róla győződve, hogy Washingtonban tulsok a kormányhivatal, ebben a zavaros mocsárban tulsok az uszkáló sziget. Inkább türjük el, hogy a helyi vagy az állami kormányzat kissé lassabban dolgozzék, vagy akár hogy bizonyos visszaélések is fölüssék a fejüket, semhogy aláássuk az önkormányzat alapjait…

Hoover kormányzati alapelveiből nagyon sok európai politikus is tanulhatna. És mit várhat Európa az uj elnöktől?

- Az amerikai alkotmány és hagyományok diktálta föntartások mellett is híve vagyok a Népszövetség eszméjének. Ellenzem azt az politikát, amely Amerikát továbbra is eddigi izoláltságában akarná tartani, mert az az Amerika, amely a demokráciának és az emberi szabadságnak leghívebb védője volt mindenkoron, most sem hagyhatja magukra azokat a népeket, amelyeket megsegített a szabadságukért való küzdelmükben. Gondoskodnunk kell arról, hogy a többi állam is boldoguljon, mert ettől függ a magunk boldogulása is.

Ügyvédek, milliomosok és munkások az uj kormány tagjai  Hoover uj kormányában tulsulyban vannak az ügyvédek és ötven éven aluli államtitkár egy sincs benne. A kormány legfiatalabb tagja a földmüvelési miniszter. Arthur Hyde, 51 éves; legöregebb Mellon pénzügyminiszter, 75 esztendős. Mellon és Stinuson külügyminiszter a kormány legjelentékenyebb tagjai.

Stinuson, aki ügyvéd volt, kitűnően ismeri latin-Amerika összes problémáit, a külügyi alállamtitkár: Mac Murray, aki jelenleg nagykövet Kínában, a kínai probléma egyik legkitűnőbb szakértője. Hoover választása arra mutat, hogy az Egyesült-Államok uj külpolitikája latin-Amerika és Kína felé orientálódik.

Az európai ügyeknek nem kell külön szakember, mert az elnök maga ismeri a legjobban Európát abból az időből, amikor a háboru alatt és után mint élelmezési diktátor megmentette a szén- és élelemhiány katasztrófájától. Wilbour belügyminiszter ugyancsak éveket töltött Európában, mint diák Frankfurtban és Münchenben végezte tanulmányait.

A belügyminiszter fiatalkori barátja Hoovernek. Őrá vár az a föladat, hogy a közigazgatást ujjászervezze. A kormány többi tagját nem fűzik személyes nexusok az uj elnökhoz. Robert Lamont kereskedelmi miniszter eredetileg mérnök volt, most óriási gyárai vannak, igazgatója három mammutbanknak. Good hadügyminiszter ügyvéd és sokáig tagja volt a képviselőháznak. Adams tengerészeti miniszter ugyancsak ügyvéd, de már nagyon régen foglalkozik a politikával és a haditengerészet kérdéseivel. Mitchell igazságügyminiszter a negyedik ügyvédtagja a kabinetnek. Az ötödik ügyvéd Walter Brown postaügyi miniszter.

Mellon mellett az uj elnök csak egy tagját vette át Coolidge kormányának, Davis munkaügyi minisztert, aki hosszu ideig vasmunkás volt Pennsylvániában.

Kétszázezer vendég várja Washingtonban az uj elnök székfoglalását.


Washington, március 3.

Coolidge elnök utolsó hivatali ténykedése két törvényjavaslat szentesítése volt. Az egyik javaslat cirkálók építésére 12 millió dollárt irányoz elő, mint a flottaépítési program 350 milliódolláros költségeinek első részletét. Szentesítette továbbá Coolidge az ugynevezett Jones-billt, amely az alkoholellenes törvény megszegőire kirovandó büntetéseket lényegesen sulyosbítja.

Az alkoholcsempészeket az uj törvény alapján öt évig terjedő börtönnel és 10.000 dollárig terjedő pénzbüntetéssel sujtsák.

Külföldi állampolgárokat a bevándorlási hatóságok rövid utón kiutasithatnak, ha az alkoholellenes törvény rendelkezéseit megszegik. Washington nagy lelkesedéssel és még nagyobb kiváncsisággal várja az uj elnök hétfői beiktatását.

Kétezer ember érkezett a városba, akik mind látni akarják Hoover bevonulását a Fehér Házba.