Nobile számára nincs mentség

Nobile számára nincs mentség - mondja a sarki expedíció vizsgálóbizottsága, amely Marianot és Zappit felmentette
Róma, március 3.

A sarki expedícióval kapcsolatos vizsgálatra kiküldött bizottság Mussolininak átnyujtotta jelentését, amely három részre oszlik:

1. Milyen okok idézték elő a léghajó pusztulását.

2. a tulélők magatartása a katasztrófa után.

3. a segítés munkája.

Az első pontra nézve levont végkövetkezetés szerint a léghajó pusztulását manőverezési hiba idézte elő s része van benne a léghajó szerkezetének és a géprészek használatának is.

A második pontra nézve a bizottság egyhangulag megállapította, hogy Mariano és Zappi parancsnokok magatartása semmikép sem itélhető el, sőt ellenkezőleg, méltó minden dicséretre.

Nobile megmentését illetően a bizottság egyöntetűen megállapította, hogy az eljárásra semmiféle elkogadható mentség nincs és azt legfeljebb megmagyarázhatóvá teszi, de semmikép sem igazolja a testi és lelki depresszió, amelyben Nobile volt és amely lehetetlenné tette számára, hogy igaz valóságában és következményeiben itélje meg tettét, még ha Landberg állhatatosan kifejezésre juttatott sürgetéseinek hatása alatt állott is.

Ami a bizottság segítési munkálatait illeti, minden, ami egyáltalában lehetséges volt, megtörtént a hajótöröttek halkutatása, megsegítése érdekében és az elszakadt léghajó felkutatására is. Ez a munka, amelyet az olaszok lendülettel és a külföldiek hathatós közreműködésével végezték, bámulatos példája az emberi szolidaritásnak, amely a Kraszín szerencsés cirkálásában és Amundzen nemeslelkű önfeláldozásában érte el tetőpontját.