Vasárnap Nagyréven nyomozást kezdett a védelem is, amely bizonyitani akarja, hogy a temető földjéből kerülhetett arzén a holttestekbe

Elcserélték a fejfákat a cibakházi temetőben, Tiszakürtön pedig eltünt a sirból egy koporsó. – Budapestról Morócza Dénes táblabírót bizzák meg a vizsgálat folytatásával
Nagyrév, szeptember 1.

A borzalmas hírű falu még mindig reszket, pedig a csendőrök, akik öt hete ki sem mozdultak a faluból, szombat délben valamennyien elmentek Cibakházára pihenni. Különös véletlen, hogy amikor a vádhatóság nyomozói másfél napra fölfüggesztették a hetek óta szünet nélkül tartó munkájukat, ugyanebben az időben uj nyomozás indul meg vasárnap Nagyréven: a védelem nyomozása.

A védőügyvédek ugyanis nagy apparátussal külön nyomozást indítottak, hogy enyhítő körülményeket találjanak a bűnösök számára és bizonyítékokat azok számára, akik ártatlanságukat hangoztatják. Hálátlan munka és nagyon nehéz. Mert ezek a megrémült nagyréviek maguk is vádolják, gyanusítják egymást. A védők egyrésze vasárnap érkezett Nagyrévre és ugy tervezik, hogy egész héten folytatják a külön nyomozást, ki akarják kérdezni az egész falut és mindenkivel jegyzőkönyvet vesznek föl. Természetesen ezek a jegyzőkönyvek nemcsak a mentő, de a terhelő vallomásokat is tartalmazni fogják s az ügyvédek remélik, hogy sok letartóztatásban levő ember ártatlanságát fogják kideriteni.

Eddig 27 asszony és 3 férfi ül a szolnoki kir. ügyészség fogházában, akik közül csupán tizen tettek beismerő vallomást. Több mint harminc holttestet exhumáltak eddig, tizenkettőnek belsőrészeit vizsgálta meg az Országos Vegyészeti Intézet és ezek közül csak egyetlenegyben találtak arzént. A többi holttest vegyészeti vizsgálata még folyik. A védelem szerint valószínű, hogy a temető földje van arzénnel telitve.

Ezt a rejtélyt támogatja az a körülmény is, hogy egyes kiásott koporsó fölött is találtak arzént a földrétegben. Szombaton még mindig kilenc asszony volt a községi járványkórházból csendőrlaktanyává előlépett házban. Mind a kilenc gyilkosság gyanuja alatt állt, de a nyomozás még nem tudott kellő bizonyítékot produkálni és igy egyiküket sem tartóztatták le, de mégis 10-16 nap voltak a csendőrség őrizetében, amig végül dr. Móra Lajos szolnoki és dr. Virág Gyula budapesti ügyvéd intervenciójára szombaton ezt a kilenc asszonyt elengedték a csendőrök.A nyomozás természetesen tovább folyik ellenük. Rajtuk kívül még sok nagyrévi asszony ellen nyomoznak és a faluban azzal rémitgetik őket, hogy csak azért nem kerültek még Szolnokra, mert már nincs hely a fogházban.

Érdekes különben, hogy a védők a legnagyobb elismerés hangján nyilatkoznak a csendőrökről. Külön hangsúlyozzák, hogy a nagyrévi gyilkosságok ügyében nyomozó csendőrök a legszabályszerűbben jártak el. Egyetlen kihallgatásnál sem hiányzott az előírt két hatósági tanú. A nagyrévi gyilkos asszonyok nem védekezhetnek majd a főtárgyaláson azzal, hogy a csendőrök erőszakkal csikarták ki beismerő vallomásukat.

A nagyrévi nyomozást Borsos József szolnoki ügyészségi elnök irányítja, referens ügyész pedig dr. Kronberg János, értesülésünk szerint azonban néhány nap mulva az igazságügyminiszter Morócza Dezső budapesti táblabirót fogja megbízni a vizsgálat további irányitásával és a főtárgyaláson is Morócza fogja képviselni a vádat.

Miután Nagyréven befejeződött a nyomozás, ha csak ujabb adatok birtokába nem jut a csendőrség, a közeli napokban már a szomszédos falvakban folytatják a kutatást, ahol már nagy izgalommal várják a csendőröket. A legnagyobb az idegesség Cibakházán. Itt péntekre virradóra a temetőben nagyon sok sír fejfáját eltüntették, vagy elcserélték, nyilván, hogy a holttest személyazonosságának megállapítását megnehezítsék. Tiszakürtön ugyanazon az éjszakán, amikor a cibakházi temetőben a fejfákat elcserélték, fölástak egy sírt és a koporsót eltüntették. Régi sír volt. Nyolc-tíz esztendős lehetett. Még nem tudják, kinek a síri nyugalmát zavarták meg azok, akik minden bizonnyal gyilkosai lehettek a fölásott sír lakójának.

Nagyréven vasárnap késő este is házról-házra járta még a védők. Minden második házban égett a lámpa 10 óra után is. Hetek óta nehezen száll az álom a nagyréviek szemére. Ülnek az asztal körül, alig-alig szólnak. Minden lépésre, minden koccanásra összerezzennek. A sötét utcán öt hete most hallatszik először duhaj nótázás. Amig a csendőrök itt voltak, dermesztő csönd borult Nagyrévre. Most megkönnyebbül az egész falu a nótaszótól. Nagyréven már énekelni is mernek!

Beszéltem a falu temetkezési vállalkozójával. Kovács Istvánnal is, aki jelentősen ujságolta, hogy hat hete nem volt temetés Nagyrévén, azelőtt minden két hétben volt legalább egy temetés.

Érdekes, hogy a védőknél több nagyvéri polgár jelentkezett, akik hozzátartozóik holttestét exhumáltatni akarják saját költségükön; meg akarják előzni, hogy ellenük is névtelen följelentést tegyenek, mások viszont azért akarják exhumáltatni halottaikat, hogy hátha azok holttestében is van arzén s ezzel bizonyítanák, hogy a méreg a temető földjéből kerülhetett a hullákba.
Ezekre az exhumálásokra még ezen a héten sor kerül.